Јавни повици

Јавни повици
Објавен повик за апликации за „Програмата за подигање на јавната свест за управување со отпад“
Секретаријатот за европски прашања најавува Информативна сесија за повикот на добри практики преку Интерег УРБАКТ IV програмата
Повик за акредитација на медиуми - Министерски состанок на министрите за европски прашања на земјите-учеснички на Процесот за соработка на Југоисточна Европа (ПСЈИЕ)
Отворен повик за доставување предлог проекти бр. EuropeAid/180814/DD/ACT/MK „Следење, обновување и управување на природните ресурси во Преспа“ во рамките на програмата „ЕУ за Преспа“ (EU4Prespa)
НАЈАВА НА ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА 4-ОТ ТЕМАТСКИ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА ИНТЕРЕГ ЕУРО - МЕД ПРОГРАМАТА
Најава на информативен ден за програмата Интерег Урбакт IV
Повик за пријавување на програмата за државни службеници кои доаѓаат од Западен Балкан под наслов WeLead