Јавни повици

Јавни повици
Повик за акредитација на медиуми - Министерски состанок на министрите за европски прашања на земјите-учеснички на Процесот за соработка на Југоисточна Европа (ПСЈИЕ)
Отворен повик за доставување предлог проекти бр. EuropeAid/180814/DD/ACT/MK „Следење, обновување и управување на природните ресурси во Преспа“ во рамките на програмата „ЕУ за Преспа“ (EU4Prespa)
НАЈАВА НА ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА 4-ОТ ТЕМАТСКИ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА ИНТЕРЕГ ЕУРО - МЕД ПРОГРАМАТА
Најава на информативен ден за програмата Интерег Урбакт IV
Повик за пријавување на програмата за државни службеници кои доаѓаат од Западен Балкан под наслов WeLead
Повик за изразување интерес - Алијанса за критични лекови
Секретаријатот за европски прашања го најавува отворањето на повикот за воспоставување на мрежи за трансфер на иновации преку Интерег УРБАКТ IV програмата