BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Regjistri i dokumenteve
Regjistri i dokumenteve I
Titulli Data Dokumenti
Programi nacional për miratimin e të Drejtës së Unionit Evropian, Revizion 2016 29.03.2016
Udhëzim për procedura të punëve të brendshme për implementim të projekteve të shfrytëzuesve të fundit të IPA Komponentës së I (Ndihmë gjatë tranzicionit dhe zhvillim institucional) 26.01.2015
TAIB Komitet Monitorues Sektorial 09.07.2014
Programi nacional për miratimin e të Drejtës së Unionit Evropian, Revizion 2014 - 2016 17.01.2014
Plani strategjik i SÇE 2014-2016 16.01.2014
Marrëveshje finansiare 2012, IPA 2007-2013 13.11.2013
Raporti i Progresit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013 - Mk 17.10.2013
Raporti i Progresit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013 - Al 17.10.2013
Raporti i Progresit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013 - En 17.10.2013
Strategjia për zgjerim 2013-2014 - En 17.10.2013
Strategjia për zgjerim 2013-2014 - Mk 17.10.2013
Strategjia për zgjerim 2013-2014 - Al 17.10.2013
Listë e projekteve të finansuara nga IPA Cross Border Cooperation 03.10.2013
TAIB 2011
Zhvillim i Burimeve Njerëzore HRD 2010-2011
TAIB 2010
TAIB 2009
Zhvillim i Burimeve Njerëzore HRD 2007-2009
Zhvillim Rajonal RD 2007 - 2009
IPA 2008
IPA 2007
Plan për zhvillim / Trajnime për vitin 2013 mbi Vlerësimet e realizuara për Nevojat për trajnime në Strukturën operative (IPA-TAIB) 28.06.2013
Trajnim i stafit dhe anketë për nevojat për zhvillim 01.03.2013
NPAA Revizioni 2013 25.12.2012
25.12.2012
Strategjia për zgjerim dhe sfidat kryesore 2012-2013 10.10.2012
Konkluzione për Republikën e Maqedonisë - 2012 10.10.2012
Raport i progresit i Republikës së Maqedonisë nga Komisionit Evropian - 2012 10.10.2012
Aneks të RAPORTIT të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Komisionin Evropian për statusin e realizimit të aktiviteteve nga UDHËRRËFYESI për realizimin e qëllimeve prioritare të miratuara në Dialogun aderues në nivel të lartë 26.07.2012
RAPORT i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për Komisionin Evropian për statusin e realizimit të aktiviteteve nga UDHËRRËFYESI për realizimin e qëllimeve prioritare të miratuara në Dialogun aderues në nivel të lartë 26.07.2012
Konkludime nga Dialogu Aderues i Nivelit të Lartë 07.05.2012
UDHËRRËFYES për implementim të prioriteteve të Dialogut të Aderimit në Nivel të Lartë 03.05.2012
Plani i veprimit 2 30.01.2012
NPAA Revizioni 2012 29.12.2011
29.12.2011
12.10.2011
12.10.2011
Raport i progresit i Republikës së Maqedonisë nga Komisionit Evropian 12.10.2011
Plani i veprimit 1 23.09.2011
Plani i veprimit 19.09.2011
06.09.2011
28.12.2010
09.11.2010
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
15.10.2009
02.10.2009
01.09.2009
20.08.2009
01.08.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
29.05.2009
23.04.2009
23.04.2009
02.02.2009
02.02.2009
02.02.2009
02.02.2009
19.12.2008
15.12.2008
15.11.2008
15.11.2008
05.11.2008
23.09.2008
16.07.2008
Faqe:
1
2
3
4
5
6
7
8

Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.