BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Prezantim i NPAA revizionit 2016 në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë
18:06, Wednesday, April 27, 2016

Sot me 27.04.2016, në hapësirat e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, para Kryetarit të ASHAM-së, Akademik Taki Fiti dhe anëtarëve tjerë të Këshillit për Eurointegrime në ASHAM Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë përgjegjës për Çështje Evropiane, Dr. Arbër Ademi prezantoi Programin Nacional për miratimin e të drejtës së BE-së, e cila mbulon periudhën 2016-2020.

ZKQRM Ademi në fjalën e tij gjatë prezantimit dha një pasqyrim të NPAA-së për këtë vit, e cila si çdo vit, nga viti 2006 deri më sot, Qeveria e RM-së dhe administrata e saj, nën koordinim e SÇE-së e përgatit duke i përfshirë të gjitha aspektet, politike, ligjore, administrative dhe financiare në bazë të gjetjeve dhe rekomandimeve të Raportit të Komisionit Evropian.

Revizioni i NPAA-së për vitin 2006 ka të njëjtin koncept metodologjik të përgatitjes së këtij dokumenti, respektivisht përmbajtja e saj përfshin planet sektoriale për harmonizim të legjislacionit nacional me legjislacionin e BE-së, dinamikën e duhur për përforcimin e institucioneve për implementimin e legjislacionit, si dhe resurseve të domosdoshme për realizimin e rekomandimeve në përputhje me Raportin e KE-së për Maqedoni për vitin 2015 si dhe obligimet e Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim - theksoi Ademi.

Vëmendje të veçantë iu kushtua lidhjes së prioriteteve të NPAA-së me Planin e aktiviteteve për realizim e Reformave Urgjente Prioritare (PARIRP), duke përfshirë edhe prioritetet e Dialogut aderues në nivel të lartë, Programit Reformues Ekonomik (PRE) dhe Strategjia EJL 2020.

Në fjalën e tij Zëvendëskryeministri Ademi theksoi, se lidhur me bashkëpunimin e dy institucioneve tona ASHAM dhe SÇE, ofrohet mundësia që NPAA si dokument gjithëpërfshirës dhe shtojcat e saja të shfrytëzohen nga ana e institucioneve hulumtuese të ASHAM-së dhe anëtarëve të saj, për thellimin e synimeve (selektimin) të temave për analiza të mëtutjeshme. Nga ana tjetër, Këshilli, mund ti përzgjedh fushat prioritare dhe temat specifike, të cilat në dinamikë të caktuar, do të mund të përgatiten analiza të shkurtra apo më të thella të politikave aktuale, të organizohen debate shkencore apo debate të hapura dhe të përgatiten udhëzime, sugjerime, komente të dobishme për pushtetin ekzekutiv, legjislativ dhe/ose gjyqësor, si dhe për sektorin civil.

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.