BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Qasje e lirë tek informatat
Qasje e lirë tek informatat

Ligji mbi qasjen e lirë tek informatat me karakter publik, është miratuar në janar te vitit 2006. Kjo i mundësoi Republikës së Maqedonisë të hyjë në rrethin e 75 shteteve të cilët parashikojnë ligje që garantojnë të drejtën për qasje tek informatat me karakter publik. Ligji është ne përputhje me nenin 16 te Kushtetutës se Republikës se Maqedonisë me të cilën garantohet qasja e lirë tek informatat dhe liria e marrjes dhe e lëshimit të tyre.

Në pajtim me nenin 8 të Ligjit mbi qasje te lirë tek informatat me karakter publik, Sekretariati për çështje evropiane, në cilësi të; ndërmjetësuesit /ve dhe përkrahësit/ve, për realizimin e të drejtës për qasje të lirë tek informatat me karakter publik, emëron personat ne vijim:
Ivan Donev
Sekretarijati për Çështje Evropiane
Kej Dimitar Vlahov Nr.4 1000 Shkup
mob:+389 70 409 498

ivan.donev@sep.gov.mk
Enis Zeqiri
Sekretarijati për Çështje Evropiane
Kej Dimitar Vlahov Nr.4 1000 Shkup
mob:+389 70 234 953;

enis.zeqiri@sep.gov.mk

Електронско барање за пристап до информации од јавен карактер

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje tek informatat me karakter publik:
www.sinf.gov.mk
www.komspi.mk

Sekretariati për çështje evropiane disponon me informata të karakterit publik si vijon:

Baza e së dhënave

Publikime

Dokumente

Procedura për realizimin e së drejtës

  1. Mënyrat e dorëzimit – gojore, me shkrim ose në formë elektronike.
  2. Forma e marrjes së informacionit : shqyrtim, (kopje), fotokopje ose regjistrim elektronik.

Obligimet e personave që posedojnë informata:

  1. Lista e informatave – poseduesit e informatave janë të obliguar që rregullisht ta udhëheqin dhe azhurnojnë listën e informatave që e posedojnë dhe t’i shpallin ato në mënyrën më të kapshme për publikun.
  2. Ndërmjetësim me informatat – në nenin 10 janë përfshirë të gjitha informatat për të cilat disponuesi i tyre duhet ta informojë publikun.
  3. Në këtë pjesë janë të përfshira edhe ato aspekte teknike që kanë të bëjnë me obligimin e disponuesve të informatave me karakter publik të sigurojnë hapësirë të nevojshme për shqyrtim nga personat përgjegjës.
  4. Personat zyrtarë janë të detyruar për ofrimin e ndihmës gjatë kërkimit të informatave.

Personi zyrtar për ndërmjetësim me bazën e informatave

  1. Secili posedues i informatave përcakton një apo më shumë persona zyrtarë për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri tek informatat me karakter publik.
  2. Poseduesi i informatave është i obliguar që ta informojë publikun për personin zyrtar i cili ndërmjetëson me informata.
  3. Personi zyrtar për ndërmjetësim me informata, bashkëpunon me kërkuesin, ia jep atij/asaj, informatat e nevojshme dhe e ndihmon dhe përkrah ete lidhur me kuantitetin dhe cilësinë e tyre mbajtjen e evidencës për pranimin e kërkesave për informatat si dhe ruajtjen apo lëshimin e tyre sipas nevojës.
  4. Gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë tek informatat, me shumë posedues të tyre bashkërisht mund të përcaktojnë një apo më shumë persona zyrtarë për ndërmjetësim.

Definicione

Share!
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.