BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Twinning
Twinning

Instrumenti Twinning (Twinning) u promovua në vitin 1998 nga ana e Komisionit Evropian (KE), në kuadër të pregatitjeve për zgjerimin e UE-së. Ky instrument ishte i paramenduar për avancimin e marrëdhënieve administrative dhe si i tille ishte dizajnuar per te sherbyer si ndihmë për shtetet kandidate për anëtarsim në UE në kontekst te forcimit te kapaciteteve administrative dhe gjyqësore për implementimin e legjislacionit të Bashkësisë evropiane, ne vendet anëtare të ardhshme të UE-së.

Duke filluar nga viti 1998, në shtetet kandidate për anëtarsim, jane implementuar më shumë se 1300 Twinning projekte. Ketu hyjne edhe projektet e finsncuara nga programi PHARE, ne cilesi te instrumenteve perkrahese tekniko-financiare, ne etapen e perkrahjes para-anëtarsimit. Twinning vazhdon të luaje rol vital kë kontekstin e ndërtimit administrativ të shteteve të reja anëtare, nën të ashtuquajturën mekanizëm për tranzicion, ndërsa ngel edhe me tej instrument kyç për ndërtimin institucional të shteteve kandidate si; Kroacia, Republika e Maqedonisë dhe Turqia.

Në shtetet e Ballkanit perëndimorë Twinning programi filloi të shfrytëzohet në verën e vitit 2002 për ndërtimin e caktuar institucional, me theks te veçante në lëminë e drejtësisë dhe punëve të brendshme. Tani Twinningu ka qasje te lehte pa marrë parasysh specificitetin e sektorit per intervenim në kuadër të programeve IPA.
Tuining është instrument kyç i KE për ndërtim institucional, gjegjësisht për ndihmë dhe përkrahje shteteve kandidate dhe aspiruese për anëtarsim ne UE, në zhvillimin e strukturave, strategjive, resurseve njerëzore dhe aftësve menaxhuese të nevojshme për forcimin e kapaciteteve politike, ekonomike, sociale dhe administrative. Qëllimi i tij kryesor është që nëpërmjet transferit/disiminimit të njohurive dhe përvojës nga institucionet administrative dhe publike të shteteve anëtare, tu jepet ndihmë këtyre shteteve që ti lansojnë dhe forcojnë institucionet të cilat duhet ta inkorporojnë dhe implementojnë legjislacionin evropian te njohur si Acquis communautaire.
Tuining projektet ne radhe te pare, krijohen duke pas parasysh qëllimiet e përbashkëta të unifikuara të politikave të UE-së, si që janë pregatitjet për zgjerimin e UE-së, forcimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve administrative dhe/ose bashkëpunimin e forcuar në pajtim me politikat e UE-s, ashtu si që janë të parapara në rregullativat e IPA-se. Me rëndësi është të përmendet se ofertat për Tuining projekte nuk publikohen në faqen e Sektorit për finansim qendror dhe EuropeAid, por ofertat i percjell dhe proceson Delegcioni i Unionit Evropjan deri te Kontakt personi nacional/shteterore, përgjegjes per Twinning programet e shteteve anëtare.


Kontakt personi nacional për Twinning
M-r Orhideja Kaljoshevska
Udhëheqës i Sektorit për koordinim të fondeve të UE-së dhe ndihmave të huaja tjera,
orhideja.kaljosevska@sep.gov.mk
Tel: +389 23 200 139

Parimet kryesore të Tuining programeve

Dokumente:

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.