BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Programe të Unionit

Programet e Unionit (më herët të njohura me emrin Programet e Bashkësisë), paraqesin pako të integruar me aktivitete të miratuara ngaBE-ja, me qëllim të avansimit të bashkëpunimit ndërmjet shteteve-anëtare, edhe atë në lëmi të ndryshme të lidhura ngushtë me politikat e Bashkimit Evropian në periudhë disa vjecare.

Çdo politikë e BE-së ka programe adekuate të Bashkësisë Evropiane. Shkaku primar për lançimin e tyre ishte afrimi i politikave dhe aktiviteteve të Bashkimit Evropian drejt qytetarëve evropian, si dhe krijimi i vlerës më të madhe nga BE-ja për orvatjet nacionale të shteteve anëtare në lëmi të caktuara. Për atë shkak në fillim pjesëmarrja e shteteve anëtare në programet ishte e kufizuar. Në këto programe mund të marrin pjesë të gjithë personat juridik, mirëpo në raste të catuara dhe persona fizik (individë) nga shtetet e mbuluara me program.

Kornizat, buxhetet dhe prioritetet e secilit program janë të dakorduara në nivel të Bashkimit Evropian. Gjatë periudhës së parashikuar për realizim, programet janë të financuar nga buxheti i BE-së. Shumën e buxhetit dhe kohëzgjatjen e tij (zakonisht 4-7 vjet) e përcakton Këshilli Evropian. Në përgjithësi, nuk ka kuota kombëtare për programet individuale në drejtim të shpërndarjes së mjeteve. Mjetet shpërndahen sipas nevojës, sipas prioriteteve dhe qëllimeve të parashikuara me projekt.

Programet e BE-së, përfshijnë gati secilën lëmi të jetës socio-ekonomike të qytetarit evropan: arsimin, kulturën, të rinjtë, mediumet, çështjet sociale, zhvillimin e MSP, mjedisin jetësorë, transportin, shëndetin publik, bashkëpunimin juridik, luftën kundër dhunës, kriminalitetin, terorizmin, shoqërinë informative, doganat dhe tatimet etj. Secili program ka web-faqe të veten ku janë të dhëna të gjitha informatat që kanë të bëjnë me qëllimet e tyre, aktivitetet, buxhetin, thirrjet dhe projektet e realizura deri më tani.

 

Personi per kontakt ne SÇE


Sektori për koordinim me fondet evropiane dhe ndihmën e huaj plotësuese
Njësia për programim të fondeve evropiane
email:
Тelefoni: (02)3200 232

 

 

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.