BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Austria

Struktura institucionale dhe funksionimi

Bashkëpunimi zhvillimor me Austrinë (ADC/BZHA), paraqet pjesë përbërëse të politikës së jashtme të Austrisë. Ajo ka të bëjë me promovimin e një zhvillimi me të balancuar social dhe ekonomik, të kontribuojë drejtë zvogëlimit të varfërisë si dhe të nxitjes se stimulimit dhe stabilizimit të këtyre segmenteve të rëndësishme shoqërore, në vendet që janë partnere ose anëtare të kësaj skeme.

  • Sektori për bashkëpunim zhvillimor i Ministrisë Federale për Punë të Jashtme të Austrisë, është përgjegjës për formulimin dhe menaxhimin e politikës në fjalë, që realizohet në suaza të kornizave të saja strategjike. (www.bmaa.gv.at)
  • Agjencioni Austriak për Zhvillim i njohur si ADA ose AAZH (shq*), paraqet njësi operative të bashkëpunimit zhvillimor austriak me Evropën Lindore (ADC). Që nga themelimi i tij, në vitin 2004, ky agjencion është përgjegjës për implementimin dhe administrimin e buxhetit të tërësishëm, i cili si i tillë është strukturuar në mënyrë të balancuar në dobi dhe interes të programeve bilaterale të ASC-së. (www.ada.gv.at).

Në suaza të dokumenteve të programit për bashkëpunim zhvillimor, janë identifikuar sektorë me fokuse të veçanta të aktiviteteve, si dhe tema që dalin nga objektivat zhvillimore të mileniumit, ndër të cilët vlen të përmenden:

  • Sektorët social: arsimi, furnizimi me ujë dhe masat sanitare-shëndetësore,
  • Masat për rritjen e prodhimtarisë: zhvillimi rural, mikro, makro dhe ndërmarrjeve të medha ( NMMM shq* ), energjetikës, dhe
  • Korniza e politikave zhvillimore, ku bën pjesë parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, menaxhimi i mirë dhe kualitativ, sundimi i ligjit të së drejtës, zhvillimi i strukturave demokratike, decentralizimi dhe forcimi, si dhe respektimi i të drejtave të njeriut dhe sigurisë së përgjithshme.

Prioritetet tematike të përcaktuara në nivel rajonal janë si vijon:

  • Arsimi
  • Mjedisi jetësor
  • Furnizimi me ujë dhe energjetika
  • Përforcimi i mbisundimit të ligjit të së drejtës dhe shoqërisë qytetare
  • Zhvillimi i sektorit privat dhe përmirësimi i kornizës institucionale.

Nga buxheti i përgjithshëm i Bashkëpunimit Zhvillimor Austriak, parashikuar për Evropën Lindore, më shumë se 90% e mjeteve i janë dedikuar Evropës Jug-Lindore.

Austria në Republikën e Maqedonisë

Buxheti për Republikën e Maqedonisë në periudhën 2009-2012 është ndarë në shumë prej 5.5 milion Euro.

Për informacione më të detajuara për projektet e kryera dhe ato aktuale vizitoni linkun në vijim: www.sep.gov.mk/cdad

Pas vitit 2012, vijon rrumbullaksimi lidhur me bashkëpunimin zhvillimor dhe fokusimi në instrumentët tjerë për bashkëpunim në projekte.

Personat për kontakt pranë SÇE-së:

Sofce Zafirovska
Udhëheqëse e njësisë për bashkëpunim dhe ndihmë bilaterale dhe multilaterale
e-mail: sofce.zafirovska@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 243

Јovan Despotovski
e-mail: jovan.despotovski@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 138

Share!
Ndihmë tjetër e huaj
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.