BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
Asistencë për IPARD Agjencioni për përgatitje të akreditimit për masën - Investime në infrastrukturën rurale"
13:38, Thursday, November 19, 2015

Financuar nga: Bashkimi Evropian

Qëllimi i projektit: Përmirësimi në menaxhimin dhe implementimin efikas dhe efektiv të programit IPARD dhe në përgatitjen e shtetit përfitues për implementim efektiv të fondeve strukturore pas aderimit.

Vlera e përgjithshme: rreth 250.000 euro

Kohëzgjatja: dhjetor të vitit 2014- qershor të vitit 2015

Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Agjencia për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Lexo më shumë:

eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2015/2015-07-23_ipard_sq.htm

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.