BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
U Promovua Tvining projekti i ri për përforcimin institucional të kapaciteteve për politikën e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë
13:14, Thursday, November 19, 2015

Financuar nga: Bashkimi Evropian

Qëllimi i projektit: të fusë dhe të shkëmbejë në mbarë BE-në praktikat më të mira që kanë të bëjnë me legjislacionin e BE-së dhe nevojat specifike të vendit përfitues, me qëllim që përfundimisht të përmirësojë kapacitetet e autoriteteve kompetente për politikat e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë.

Vlera e përgjithshme: 1,35 milion euro

Përfituesit kyç të projektit janë: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Zyra Fitosanitare, Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë dhe Laboratori Shtetëror fitosanitare

Kohëzgjatja: maj 2015- nëntor 2016

Lexo më shumë:

eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2015/2015-07-03_veterinary_sq.htm

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.