BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Bursa
Konkurs i përsëritur - Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015

BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE
“GABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKA”
NGA FUSHA E SË DREJTËS, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE –SË JASHTË VENDIT
PËR VITIN AKADEMIK 2014/2015

 


Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, tani më njëmbëdhjet vite me radhë ndajnë bursa për studime pasuniversitare jashtë shtetit në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së. Qëllimi për të siguruar këto mjete financiare është që të dërgohen kuadro për specializim në fushën e BE-së, synim ky i cili ndihmon në ndërtimin dhe forcimin e aftësive profesionale të nëpunësve shtetërorë të cilët janë drejtpërdrejtë të angazhuar në procesin dhe përafrimin e vendit drejt BE –së, por edhe krijimin e kuadrove të reja të cilët do të jenë të gatshëm të kyçen në mënyrë aktive në këtë proces.

Kush mund të aplikojë?


Konkursi është i hapur për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Bursat “ Gabriela Konevska Trajkovska “ janë të destinuara për studentët e ardhshëm/kanditat për bursa të cilët janë të regjistruar në institucione arsimore të larta jasht shtetit me program adekuat ne studime postdiplomike në fushën e UE. Nën studime pasuniversitare nga fusha e UE, konsiderohen studime pasuniversitare nga fusha e së drejtës, ekonomisë dhe politikat e UE, ku përparësi do të ju jepet kandidatëve të cilët nuk kanë siguruar fonde për mbulimin e studimeve.


Kushtet

 

Konkurs për ndarjen e bursave për studime postdiplomike nga fusha e BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2012/2013
 

 

 

Dorëzimi i aplikimit për bursë

 

Konkursi për bursa “Gabriela Konevska Trajkovska” është shpallur sërish me datë 07.08.2014 në dy gazetat më të shitura, gazeta “Vest” dhe gazeta “Koha” dhe gjithashtu në internet faqen e Sekretarijatit për ceshtje evropiane http://www.sep.gov.mk/content/?id=87#.U1oOT6Jn_xU, në veb faqen e Qendrës për trajnim të SCE tc.sep.gov.mk, si dhe në shërbimin televiziv nacional. Afati i shpalljes është deri me 05.09.2014.

 

Me date 18.08.2014 (e Hënë), në ora 10.00, në hapësirat e Sekretarijatit për cështje evropiane Kej “Dimitar Vlahov” nr.4, Shkup(ish ndërtesa e Bankës komercijale), do të mbahet ditë informative, ku dhe do te mundet te mirren informacione me te detajuaja rreth burses. Në periudhën 07.08-05.09.2014 kanditatët e interesuar për këtë bursë mund të aplikojnë me dorëzimin e dokumentacionit në formë elektronike në adresën në vijim stipendii@sep.gov.mk ose nëpërmjet postës në adresën e rradhës dhe etiketën:

 


Qeveria e Republikës së Maqedonisë
Sekretarijati për cështje evropiane
(shpallje për bursë “Gabriela Konevska Trajkovska” për studime pasuniversitare për UE.
Kej Dimitar Vlahov nr.4 Shkup (ish ndërtesa e Bankes komercijale)
ose personalisht ta dorëzojnë në një zarf të mbyllur në Arkivin e Sekretarijatit për ceshtje evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonis.

Cka më tej?


Përzgjedhja e kandidatëve e kryen Komisioni i përfshirë nga përfaqësues prej më shumë insitucioneve qeveritare. Pas përzgjedhjes përfundimitare nga aplikimet/lutjet për marrjen e burses për mbështetje ne studimet pasuniversitare në UE, propozim lista e kandidatëve dorëzohet deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e cila e bën zgjedhjen përfundimtare.
Ofruesi i bursës merr përsiper ti mbulon shpenzimet në shumën prej 20.000,00 euro. Kostot të cilat e tejkalojnë shumën e specifikuar do të jetë në barrë të përdoruesit të bursës. Fondet (mjetet) janë alokuar për të siguruar pagesat për shkollim, strehim, ushqim, dhe shpenzimet e udhëtimit deri te destinacioni i studimit dhe mbrapa.

Fituesit e ardhshëm të bursës

Kandidatët e zgjedhur/fituesit nënshkruajnë marëveshje me Sekretarijatin për ceshtje evropiane të Republikës së Maqedonisë me cka lidhen të kryejn studimet në periudhën e paraparë dhe të punojnë në administratën shtetërore në periudhë prej tre viteve, pas mbarimit të studimeve pasuniversitare.

Share!
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.