BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Bursa
Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015

BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE
“GABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKA”
NGA FUSHA E SË DREJTËS, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE –SË JASHTË VENDIT
PËR VITIN AKADEMIK 2014/2015


Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, tani më njëmbëdhjet vite me radhë ndajnë bursa për studime pasuniversitare jashtë shtetit në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së. Qëllimi për të siguruar këto mjete financiare është që të dërgohen kuadro për specializim në fushën e BE-së, synim ky i cili ndihmon në ndërtimin dhe forcimin e aftësive profesionale të nëpunësve shtetërorë të cilët janë drejtpërdrejtë të angazhuar në procesin dhe përafrimin e vendit drejt BE –së, por edhe krijimin e kuadrove të reja të cilët do të jenë të gatshëm të kyçen në mënyrë aktive në këtë proces.

Kush mund të aplikojë?


Konkursi është i hapur për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Bursat “ Gabriela Konevska Trajkovska “ janë të destinuara për studentët e ardhshëm/kanditat për bursa të cilët janë të regjistruar në institucione arsimore të larta jasht shtetit me program adekuat ne studime postdiplomike në fushën e UE. Nën studime pasuniversitare nga fusha e UE, konsiderohen studime pasuniversitare nga fusha e së drejtës, ekonomisë dhe politikat e UE, ku përparësi do të ju jepet kandidatëve të cilët nuk kanë siguruar fonde për mbulimin e studimeve.


Kushtet

 

Konkurs për ndarjen e bursave për studime postdiplomike nga fusha e BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2012/2013
 

 

 

Dorëzimi i aplikimit për bursë


Konkursi për bursa “Gabriela Konevska Trajkovska” është shpallur me datë 26.04.2014 në dy gazetat më të shitura, gazeta “Vest” dhe gazeta “Koha” dhe gjithashtu në internet faqen e Sekretarijatit për ceshtje evropiane http://www.sep.gov.mk/content/?id=87#.U1oOT6Jn_xU si dhe veb faqen e Qendrës për trajnim të SCE tc.sep.gov.mk. Afati i shpalljes është deri me 25.05.2014.


Me date 15.05.2014 ( e ejte), në ora 10.00, në hapësirat e Sekretarijatit për cështje evropiane Kej “Dimitar Vlahov” nr.4, Shkup(ish ndërtesa e Bankës komercijale), do të mbahet ditë informative, ku dhe do te mundet te mirren informacione me te detajuaja rreth burses. Në periudhën 26.04-25.05.2014 kanditatët e interesuar për këtë bursë mund të aplikojnë me dorëzimin e dokumentacionit në formë elektronike në adresën në vijim stipendii@sep.gov.mk ose nëpërmjet postës në adresën e rradhës dhe etiketën :


Qeveria e Republikës së Maqedonisë
Sekretarijati për cështje evropiane
(shpallje për bursë “Gabriela Konevska Trajkovska” për studime pasuniversitare për UE.
Kej Dimitar Vlahov nr.4 Shkup (ish ndërtesa e Bankes komercijale)
ose personalisht ta dorëzojnë në një zarf të mbyllur në Arkivin e Sekretarijatit për ceshtje evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonis.

Cka më tej?


Përzgjedhja e kandidatëve e kryen Komisioni i përfshirë nga përfaqësues prej më shumë insitucioneve qeveritare. Pas përzgjedhjes përfundimitare nga aplikimet/lutjet për marrjen e burses për mbështetje ne studimet pasuniversitare në UE, propozim lista e kandidatëve dorëzohet deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë, e cila e bën zgjedhjen përfundimtare.
Ofruesi i bursës merr përsiper ti mbulon shpenzimet në shumën prej 20.000,00 euro. Kostot të cilat e tejkalojnë shumën e specifikuar do të jetë në barrë të përdoruesit të bursës. Fondet (mjetet) janë alokuar për të siguruar pagesat për shkollim, strehim, ushqim, dhe shpenzimet e udhëtimit deri te destinacioni i studimit dhe mbrapa.

Fituesit e ardhshëm të bursës

Kandidatët e zgjedhur/fituesit nënshkruajnë marëveshje me Sekretarijatin për ceshtje evropiane të Republikës së Maqedonisë me cka lidhen të kryejn studimet në periudhën e paraparë dhe të punojnë në administratën shtetërore në periudhë prej tre viteve, pas mbarimit të studimeve pasuniversitare.

Share!
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.