BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Bursa
Bursa për studime pasdiplomike nga fusha e BE-së në univerzitet e Republikës së Maqedonisë për nëpunës shtetëror për vitin akademik 2011-2012

 Bursa për studime pasdiplomike nga fusha e BE-së në univerzitet e Republikës së Maqedonisë për nëpunës shtetëror për vitin akademik 2011-2012


Qeveria e Republikës se Maqedonisë përmes Sekretariatit për Çështje Evropiane për nëpunës shtetëror ndan bursa për studime pasdiplomike nga fusha e BE-së, gjegjësisht nga fusha e së drejtës evropiane, ekonomisë, politikave të Bashkimit Evropian dhe/ose studime multi-disiplinore për Bashkimin Evropian/Integrimet evropiane në universitetet e Republikës së Maqedonisë.
Qëllimi i këtij aktiviteti është që t’ju jepet përkrahje të gjithë nëpunësve shtetëror dhe të punësuarve në ministritë dhe organet tjera administrative, të cilët nuk kanë të siguruar mjete financiare për mbulimin e studimeve nga burime tjera.

Sekretariati për Çështje Evropiane, këtë vit shpall konkurs për ndarjen e bursave për studime pasdiplomike në fushat e Bashkimit Evropian në universitetet e Republikës së Maqedonisë për nëpunës shtetëror. Konkursi është shpallur në gazetat ditore “Koha” dhe “Dnevnik” më datë 05.12. 2011.

 


Cilat dhe çfarë studime përkrahen dhe Pse?

Bursat për studime pasdiplomike nga fushat e BE-së ndahen për nëpunësit shtetëror të Republikës së Maqedonisë në universitetet e Republikës së Maqedonisë. Studimet pasdiplomike për BE-në, gjegjësisht programet e tyre, janë të lidhura me historinë, institucionet, të drejtën, ekonominë dhe politikat e Bashkimit Evropian, në universitetet e Republikës së Maqedonisë për nëpunës shtetëror. Qëllimi i këtij aktiviteti konkret është ndërtimi dhe forcimi i aftësive profesionale për një numër të madh të nëpunësve shtetëror.

 

Kush mund të aplikojë?

Bursat janë të dedikuara për nëpunës shtetëror në administratën shtetërore –kandidatë për studime, të cilët janë të regjistruar në vitin e parë të studimeve pasdiplomike nga fusha e Bashkimit Evropian në institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë me program adekuat të studimeve pasdiplomike në fushën e Bashkimit Evropian (politikat e tij, historia, institucionet, e drejta dhe ekonomia).

 

 


KUSHTET PËR MARRJEN E BURSËS (dokumente shtesë)

Me poshtë në faqe, është bashkangjitur lista e institucioneve të larta arsimore të akredituara në Republikën e Maqedonisë, të cilat ofrojnë studime pasdiplomike në fushat e BE –së /Integrime evropiane. Kjo listë është tregues – gjegjësisht listë për zgjedhjen e studimeve pasuniversitare.

Listë e studimeve për BE-në në institucionet e larta arsimore të akredituara në Republikën e Maqedonisë (dokumente shtesë)

 
Share!
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.