BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Sekretar Shtetëror
Sekretar shtetëror

Kalinka Gaber është politikologe, e diplomuar me nderime në Universitetin Xhon Kabot (John Cabot University) në Romë, Itali në vitin 2002.

Pjesën më të madhe të jetës profesionale e kaloi në sektorin civil, ku më gjatë mbeti, fillimisht si koordinatore e projekteve, ndërkaq pas saj si drejtor ekzekutiv në Forum- Qendrën për hulumtime dhe dokumentime strategjike (2005-2011). Nga viti 2013 deri në vitin 2018 ushtoi detyrën Drejtoreshë e programimit të Progresit Instituti për Demokraci Sociale, organizatë e cila merret me analiza të gjendjeve politike, edukim dhe trajnim, ndërtim të kapaciteteve demokratike dhe zhvillim të politikave në sferën e barazisë gjinore dhe asaj sociale.

Është anëtare e Këshillimoreve dhe Bordeve drejtuese të organizatave me renome vendase dhe ndërkombëtare, mes të cilave duke përfshirë edhe Rrjetin Gjinor të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore (2018-), ekipin drejtues të Maqedonisë Transparente (2009-2013) Bordit këshillimor të German Marshal Fund (2006-2009) dhe Bertelsman Foundation Transformation Index (2008).

Në karrierën e saj, Gaber ka punuar si konsulent të projekteve të implementuara nga ana e Institutit ndërkombëtar Republikan, UNOPS dhe UNMIK.

Interesimet kryesore të Gaber në jetën profesionale dhe angazhimin e saj aktiv përfshinë çështjet lidhur me sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, pjesëmarrjen dhe përfaqësimin politik. Gjinia dhe politika, çështjet e LGBTI dhe lufta kundër diskriminimit të grupeve margjinalizuara. Gaber është autore e më shumë botimeve shkencore të publikuara në vend dhe jashtë vendit si Crippled Liberal Democracy Where did the EU fail in the Western Balkans and how can it regain its credibility? (Cligendael Spectator, 2017); (Fondacioni për Shoqëri të Hapur Maqedoni, 2017); Macedonia- Synonym of cooperation not trouble-maker (Forum Analytica, 2005); Preventive Deployment, The Case of the Republic of Macedonia (JCU University Press, 2002).

Nënë krenare e një vajze të cilën e sheh si qytetare e ardhshme e Bashkimit Evropian. Flet gjuhën Maqedonase (gjuhë amtare); anglisht, italisht, serbisht/kroatisht (në mënyrë aktive); gjuhë frënge dhe gjuhë shqipe (në mënyrë pasive).
Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.