BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Hollanda

 Struktura dhe funskionimi institucional

Bashkëpunimi zhvillimor i Mbretërisë së Holandës, rregullohet dhe vëndoset në funksionim nga ana e Ministrisë së punëve të jashtme dhe Ministrit për bashkëpunim zhvillimor.

Drejtoria e përgjithshme për bashkëpunim zhvillimor e njohur nën akronimin DGIS është përgjegjëse për politikën, koordinimin, implementimin dhe realizimin e bashkëpunimit zhvillimor në kontekst të financave dhe mbarëvajes së teresishme te procesit. Fokusi themelor dhe prioritar i DGIS-it, qëndron në koherencën e nevojshme që zhvillohet ndërmjet politikës së Mbretërisë Holandeze dhe asaj të Unionit Europian, në kontekst të vendeve në zhvillim.

Drejtoria e përgjithshme për politikë rajonale dhe çështje konsolare e njohur si DGRC, i mbledh dhe menaxhon me informatat për vendet dhe rajonet e mbuluara me program, duke bashkëpunuar me misionet e ndryshme për realizimin e një politike të integruar Sipas kësaj, Hollanda i orienton ajtivitetet e saja drejtë sektorëve rajonal dhe rrjetit të misioneve të Ministrisë. DGIS dhe DGRC, janë përgjegjës përpara Ministrisë së punëve të jashtme të Holandës, dhe para ministrit për bashkëpunim zhvillimor.
(www.minbuza.nl/).

Politika e re zhvillimore e Holandës, duke filluar nga viti 2003, është confirmuar me Memorandumin e titulluar “ Me Interesa të përbashkët, me përgjegjësi të përbashkëta; do të kemi bashkëpunim zhvillimor holandez deri në vitin 2015” . Ky dokument i konfirmon dhe vë themelet e strategjive dhe prioriteteve të bashkëpunimit zhvillimor të Mbretërisë Holandeze me 36 vende partnerë, duke llogaritur këtu edhe Republikën e Maqedonisë, për përoidhën kohore deri në vitin 2015.

Kriteriumi i përshtatshmërisë për shfrytëzimin e mjeteve dhe fondeve qëndron në; nevojën e vendit/ve në zhvillim, për marrjen e ndihmës, politikat e tija socio-ekonomike, të implementuara, si dhe qëndrimet i vendit/shtetit të caktuar lidhur me të drejtat e njeriut.
Në periudhën kohore deri në vitin 2015, Holanda nga bruto të ardhurat e saja do të vazhdojë të ndajë shumën prej 0.8% për bashkëpunim zhvillimor, dhe 15% nga buxheti i saj për zhvillim do të përdoret për edukim të brezave të ri dhe atyre të interesuar, që të kontribuojë në këtë mënyrë drejtë arritjes ose realizimit të objektivave zhvillimore të mileniumit, të parashikuara deri në vitin 2015.

Prezenca e Mbretërisë Holandeze në Republikën e Maqedonisë

Programi i Ambasadës rreth projekteve të vegjël ( përkrahje dhe ndihma në nivel lokal -OJQ)

Programi për projekte të vegjël i Ambasadës, u dedikohet pëkrahjes së iniciativave lokale të OJQ-ve në R e Maqedonisë, duke eliminuar këtu infrastrukturën publike, ndihmën humanitare, shpenzimet e rregulla të OJQ-ve, blerjen e mobiljeve apo pregaditjes teknike, etl.

Për informata më të detajuara, rreth programit në fjalë, mund të drejtoheni në linkun:
http://www.nlembassy.org.mk/programmes_in/small_embassy

Programet për akordim bursash

Programi PSO/M

Programi ORIO

Agjencioni Holandez EVD (http://www.evd.nl/business/programmes/), që ishte i angazhuar në realizimin dhe implementimin e programit PSO, do të jetë edhe më tej i angazhuar në realizimin dhe implementimin e programit PSOM

Për informata më të detajuara lidhur me projektet e përfunduara dhe ato në zhvillim, mundeni të drejtoheni në linkun që vijon: www.sep.gov.mk/cdad


Personat për kontakt nga SÇE-ja:

Orhideja Kloshevska
orhideja.kaljosevska@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 139

Sofçe Zafirovska
Udhëheqëse e njësisë për ndihmë bilaterale dhe multilaterale
e-mail: sofce.zafirovska@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 243

Share!
Ndihmë tjetër e huaj
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.