BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Programi nga fusha e shëndetsisë (2008-2013)

Programi nga fusha e shëndetsisë, ka për qëllim që nëpërmjet të mbrojtjes dhe promovimit të shëndetit të njeriut dhe sigurisë së tij në fushën e shëndetsisë, t’i përkrahë politikat e vendeve anëtare dhe të kontribuojë në përmirësimin e shëndetit publik dhe rritjen e përgjithshme të solidaritetit dhe prosperitëtit në Unionin Europian. Në kuadër të këtij programi do të promovohet edhe pjesëmarrja edhe konsultimet ndërmjet palëve të involvuara në proces. Buxheti i Programit në fjalë, llogaritet në 321.5 mil Euro, dhe programi në fjalë do të realizohet nëpërmjet planeve punuese, në të cilët më së shumti do të favorizohen prioritetet e segmentëve të caktuar dhe kriteriumet për finansimin e tyre.

Qëllimet e programit:

  • Të përmirësojë sigurinë shëndetësore të qytetarëve;
  • Të promovojë shëndetësinë duke llogaritur këtu zvogëlimin apo uljen e pabarazisë ndërmjet qytetarëve në kuadër të sistemit shëndetësor;
  • Të promovojë informata dhe njohuri që kanë të bëjnë me shëndetin e qytetarëve.

Që të sigurohet pjesëmarrje e sigurt dhe e tërësishme në këtë program, në dispozicion janë vendosur mekanizmat financiarë që vijojnë:

  • Kofinansimi i projekteve qëllimi i të cilëve është realizimi dhe implementimi i njërit nga qëllimet/objektivat themelore të programit;
  • Aktivitetet e lidhura me tenderimin, që do të shkonin në drejtim të realizimit të qëllimeve të Programit në tërësi;
  • Kofinansim i shpenzimeve operative i organizatave joqeveritare apo të rrjeteve të specializuar;
  • Finansim i përbashkët i organeve publike apo organizatave joqeveritare nga bashkësia apo nga një apo më shumë vende-anëtare;
  • Aksione të përbashkëta me programet tjera të Bahkësisë, të cilat do të zhvillonin lidhje ndërmjet këtij instrumenti dhe dhe programeve të tjera të Bashkësisë.

Institucioni nacional i partneritetit, është përgjigjës për realizimin dhe koordinimin e aktiviteteve të lidhura me Programin e Ministrisë së shëndetsisë.

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.