BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Fiskalis 2013 (2008–2013)

Qëllimi kryesor i programit Fiskalis 2013, është që nëpërmjet të rritjes së bashkëpunimit ndërmjet vendeve pjesëmarrëse, administratorëve të tyre dhe personave publik, të përmirësojë funksionimin e sistemeve doganore në tregun e brendshëm.

Qëllimi specifik i programit në fjalë, që ka të bëjë me vendet kandidat, është që të merren para sysh nevojat specifike të të gjitha vendeve, ashtu që me kohë dhe në moment të nevojshëm, të mundësohet marrja e të gjitha masave të duhura për hyrje në legjislativen e doganimit duke synuar kështu forcimin e kapacitetit dhe efikasitetit administrativ.

Institucioni nacional i partneritetit, është përgjegjës për realizmin dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve lidhur me Programin e Administratës për të hyra publike, organ ky në përbërje të Ministrisë së financave.

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.