BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Progres (2007–2013)

Programi i punësimit dhe solidaritetit social –PROGRES, paraqet zëvendësim të programeve ekzistues të Bashkësisë / Unionit në sferën e punësimit, kyçjes në shoqëri ( socializim ) dhe mbrojtjes së qytetarëve në vend të punës, marrëdhëniet në punë, barabarësia e të punësuarve dhe mosdiskriminimi , që të gjitha së bashku paraqesin barabarësi gjinore dhe si të tilla përfunduan në vitin 2006. Programi në fjalë u hap për organizata që janë aktive ne luftën kundër diskriminimit, që në fakt promovojnë barabarësi gjinore dhe integrim të personave me të meta dhe nevoja të veçanta në shoqërinë ku jetojnë. Me këtë program është parashikuar përkrahje financiare e dedikuar për zhvillimin e dialogut shoqëror, lëvizjes së lirë të punëtorëve dhe hulumtimeve në segmentin/sferën e sociales.

Institucioni nacional i partneritetit është përgjegjës për implementimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me Programin e Ministrisë për punë dhe politikë sociale.

Me nënshkrimin e Memorandumit për mirëkuptim të Projektit për mirëkuptim dhe solidaritet social – PROGRES, nga ana e Ministrit për punë dhe politikë sociale Lupço Meshkov dhe Komisarit për punësim, çështje sociale dhe mundësi të barabarta z. Vladimir Shpidla, u eliminuan të gjitha pengesat pjesëmarrje të barabartë të Republikës së Maqedonisë në këtë program.

Projekte të realizuara

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.