BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Dogana 2008-2013

Programi Doganat 2013, jep mundësi administratorëve nacional të doganave të Unionit Europian, së bashku me Komisionin Evropian, të bashkëpunojnë ne fushat e e interesit të përbashkët. Programi në fjalë është hapur me datë 1 janar 2008 deri me 31 dhjetor 2013, dhe siguron bazë financiare dhe juridike për si vijon:

  • Përforcim të sigurisë në suazat e Unionit dhe të kufijve të jashtëm të tij,
  • Përforcim dhe efikasitet të luftës kundër mashtrimit dhe mbrojtjes së interesave të përgjithshëm të interesave ekonomik të Unionit dhe vendeve- anëtare.
  • Rritje të konkurrencës së biznesit/afarizmit duke u fokusuar në përshpejtimin e procedurave të doganimit që arrihet nëpërmjet krijimit të një mjedisi evropian të Doganimit elektronik.

Buxheti i programit në fjalë, për periudhë gjashtëvjeçare është 324.000.000 €. Vendet –kandidate për hyrje në Unionin Evropian, dhe vendet kandidat-potencial, mund të marrin pjesë në program. Që të mund të arrihen qëllimet dhe objektivat e parashtruara në kuadër të programit Dogana 2013, në përdorim janë vendosur një numër i madh mjetesh si; zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemeve informatike (SI), vizita punë të zyrtarëve—përfaqësues, seminare të ndryshme, benchmarke, punëtori të ndryshme, monitorim i aktiviteteve dhe grupe projektuese..

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.