BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Kultura (2007–2013)

Qëllimi kryesor i programit Kultura 2007-2013, është formimi i një fushe ose unioni të përbashkët kulturor që do të arrihej nëpërmjet të bashkëpunimit kulturor në Evropë. Qëllime konkrete te këtij programi janë:

  1. Promovim i mobilitetit transnacional i të gjithë atyre që punojnë në sektorin e kulturës në zonën e Unionit Evropian,
  2. Inkurajim për ngritjen, zhvillimin, përhapjen dhe kultivimin e veprave artistike dhe prodhimeve te kulturës në mbare zonën e UE.
  3. Inkurajim i dialogut ndërkulturor / interkulturor

Institucioni nacional/shtetëror i partneritetit, është përgjegjës implementimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me Programin e Ministrisë për Kulturë.

Me datë 31 janar 2008, në Bruksel u nënshkrua Memorandumi për mirëkuptim për programin e Kulturës, me ç’rast u eliminuan të gjitha pengesat për pjesëmarrje të barabartë të Republikës së Maqedonisë në këtë program.

Projekte të realizuara

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.