BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Programi i kornizës për konkurrencë dhe inovacion (2007–2013)

Programi i kornizës për konkurencë dhe inovacion – CIP, paraqet përpjekje për krijimin e një kornize te vetme për përkrahje të konkurrencës,prodhimit cilësor, kreativitetit / inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Programi në fjalë në vete ngërthen tri nën-programe:

  1. Programi kornizë për sipërmarrësi dhe inovacion,
  2. Programi për përkrahje të politikave të teknologjisë së informimit,
  3. Energjia inteligjente- Evropa

Institucioni nacional i partneritetit, është përgjegjës për implementimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me Programin e Ministrisë së ekonomisë. Ajo që është karakteristike për pjesëmarrje në këtë program është që për pjesëmarrje në të është i nevojshëm nënshkrim i një Memorandumi për mirëkuptim për secilin program veçmas.

Me datë 18 tetor 2007, në Bruksel u nënshkrua Memorandumi për mirëkuptim për nën- programin e parë (Programin – kornizë për ndërmarrësi dhe inovacion), që u realizua ndërmjet ministrit për ekonomi z-njës Vera Rafajllovska dhe zëvendës kryetari i Komisionit Evropian z. Gynter Verhojgen, me ç’rast u eliminuan të gjitha pengesat për pjesëmarrje të plotë të Republikës së Maqedonisë në këtë nen-program.

Projekte të realizuara

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.