BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Të rinjtë në aksion (2007–2013)

Qëllimet kryesore të programit “ Të rinjtë në aksion” janë si vijon:

 • Promovim i shtetësisë aktive dhe shtetësisë evropiane tek të rinjtë,
 • Zhvillimi dhe ngritja e ndjenjës së solidaritetit ndërmjet të rinjve me qëllim të përforcimit të kohezionit social në Unionin Evropian,
 • Përparim dhe ngritje të mirëkuptimit të ndërsjellë ndërmjet të rinjve, ,
 • Kontribut drejtë zhvillimit të sistemeve kualitative për përkrahje të aktiviteteve të të rinjve si dhe përforcim të aftësive dhe shkathtësive të asociacioneve të qytetarëve që veprojnë dhe punojnë me të rinjtë,
 • Promovim i bashkëpunimit evropian në politikat që kanë të bëjnë me të rinjtë.

Aktivitetet e parashikuara për realizimin e Programit në fjalë, janë si vijon:

 • Të rinjtë për Europën (Youth for Europe)
 • Shërbimet vullnetare europiane (European voluntary service)
 • Të rinjtë e globit / botës (Youth of the ëorld)
 • Punëtorë të rinjë dhe sistemet e përkrahjes së punës së tyre (Youth ëorkers and support systems)
 • Përkrahje e politikës së bashkëpunimit (Support for policy cooperation)

Për implementimin e mirëfilltë të Programit është e nevojshme ndërmarrja e hapave qe vijojnë:

 • Ndërmarrje e masave të domosdoshme me të cilat do të sigurohet zhvillim dhe realizim i lirë i Programit, në nivel nacional/ shtetëror, si dhe sigurimi i pjesëmarrjes së palëve të interesuara, gjithmonë në përputhshmëri me praktikën nacionale/ shtetërore.
 • Formimi i Agjencionit nacional/shtetëror, si institucion i domosdoshëm si parakusht për zhvillim dhe implementim të mirëfilltë të Programit nacional/shtetëror në nivel nacional ( është parashikuar që ky program të implementohet me ndihmën dhe përkrahjen e Agjencionit për arsim).

Institucioni nacional/shtetëror i partneritetit është përgjegjës për implementimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me Programin e Ministrisë së arsimit dhe shkencës.

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.