BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Qytetarë të Evropës (2007–2013)

Programi “Europa për qytetarë”, synon t’i sigurojë Unionit Instrumente për promovimin e shtetësisë aktive evropiane, si dhe inkurajim për bashkëpunim efikas ndërmjet qytetarëve dhe organizatave të tyre nga të gjitha vendet. Një këmbim i këtillë interkulturor do të kontribuojë drejtë përmirësimit dhe ngritjes së diturive si vlera të përbashkëta nga sfera e historisë, kulturës dhe gjuhëve të popujve evropianë.

Qëllimet themelore të programit janë:

  • Dhënia e mundësisë qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe marrin pjesë në krijimin e Evropës së bashkuar;
  • Krijimin e identitetit Evropian që do të bazohet në vlerat e njohura të përbashkëta, i.e. kulturën dhe historinë Evropiane;
  • Përforcimin e mirëkuptimit ndërmjet popujve dhe qytetarëve Evropian;

Është parashikuar që këto qëllime të realizohen nëpërmjet të aksioneve që vijojnë:

  • Qytetarë aktivë për Europën (Active citizens for Europe)
  • Shoqëri aktive qytetare për Europën ( Active civil society for Europe)
  • Së bashku për Europën (Together for Europe)

Institucioni nacional i partneritetit, përgjigjet për implementimin dhe koordinimin e aktiviteteve në fjalë që janë të lidhura ngushtë me Programin e Ministrisë për arsim dhe shkencë të Republikës së Maqedonisë.

Projekte të realizuara

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.