BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Programe të Unionit
Programi për mësim me kohëzgjatje jetësore (2007-2013)

Programi për mësim jetësor, paraqitet si rezultat i qasjes së re integruese, të cilën Komisioni Evropian planifikon ta impementojë në fushën e arsimit, edhe atë duke filluar nga viti 2007. Në programin e ri janë të kyçur katër programe specifike, si vojojnë:

1. Komenius (Comenius) –arsimimi parashkollor dhe fillor
2. Еrazmus Mundus (Erasmus Mundus) –arsimimi i lartë
3. Leonardo da Vinçi (Leonardo da Vinci) – arsimim profesional dhe praktikë me trajnim
4. Grundtvik (Grundtvik) –arsimimi i të rriturve

Përveç këtyre programeve, në suazat e këtij mega projekti janë të involvuara edhe Programi i ashtuquajtur Transversal , si dhe programi Zhan Monet ( Jean Monet ) që ën fakt ka të bëjë me aktivitete lidhur ngushtë me integrimet evropiane si dhe institucione që veprojnë në suaza të arsimimit dhe trajnimit në arsim.

Qëllimi themelor i këtij programi, është që të kontribuojë drejtë zhvillimit të bashkërive dhe subjekteve të organizuar në projekte, drejtë zhvillimit të përgjithshëm të ‘shoqërisë së bazuar në dituri’. Përveç kësaj, programi në fjalë do të tentojë dhe insistojë të bëjë përshpejtimin e këmbimit të kuadrit ndërmjet shteteve, të zhvillojë edhe më shumë bashkëpunimin ne kontekst të mobilitetit ndërmjet qendrave arsimore, pra shkollave, instituteve dhe universiteteve dhe Qendrave për trajnim në bashkësitë traget i programit.

Procesi i implementimit të programit, do të zhvillohet nëpërmjet të formimit të agjencive përkatëse nacionale / shtetërore. Kjo nënkupton që, vendet që dëshirojnë të amrrin pjesë në programet e ofruara, do të duhet që patjetër të plotësojnë këtë kushtin e lartpërmendur i.e. formimin e Agjencisë nacionale/shtetërore që do të mbulojë aktivitetet e nevojshme për të mbuluar sferën e arsimit , si fokus themelor i programit. Më pas, Komisioni do të hyjë në marrëdhënie dhe bisedime lidhur me marrëveshjet e mundshme me Agjencionin shtetëror//nacional, nëse ky i fundit i plotëson kushtet e nevojshme për t’u emëruar në cilësinë e Agjencionit nacional.

Institucioni nacional/shtetëror i partneritetit është përgjegjës për implementimin dhe koordinimin e akiviteteve lidhur me Programin e kryesuar nga Minisitria për arsim dhe shkencë.

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.