BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
SHBA

Strukturimi institucional

Stejt Departamenti Amerikan, respektivisht Qeveria Amerikane (www.state.gov) dhe agjencioni për zhvillim ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (www.usaid.gov), paraqesin dy organizata të veçanta që funksionojnë nën kompetencat e Sekretarit shtetëror Amerikan. Bashkëpunimi i tyre është orientuar drejtë çështjeve ndërkombëtare diplomatike afatshkurte si dhe drejtë përpjekjeve afatgjate lidhur me ndërtimin e institucioneve dhe kapaciteteve.

Prezenca e SHBA-ve në Maqedoni

Misioni i SHBA-ve në Maqedoni në vete ngërthen Agjencionin për zhvillim ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (), Stejt Departamentit Amerikan si dhe nga shumë bashkëpunëtorë profesional nga disa institucione dhe agjenci me rëndësi parësore të shteteve amerikane. Si shembull ilustrues mund të merret Trezori i SHBA-ve i cili bashkëpunon me Qeverinë e Maqedonisë, lidhur me çështje që kanë të bëjnë me tatimin dhe bixhetin e vendit. Ministria amerikane e drejtësisë, e njohur si Department of Justice, përkrah programet për zhvillimin e organeve për implementimin e ligjeve, punën e gjyqeve, prokurorëve si dhe të programeve për lutë kundër tregëtisë me njerëz. Ministria Amerikane për siguri nacionale, bashkëpunon me pushtetin e Republikës së Maqedonisë në fushën e bashkëpunimit të sigurisë ndërkufitare dhe te doganave, ndërsa Ministria Amerikane e mbrojtjes e njohur si Department of Defense, bashkëpunon dhe përkrah programet për modernizimin dhe avansimin e aftesive mbrojtëse të Maqedonisë dhe përforcon aftësitë e saja kundejt forcave tw armatosura të vendeve të ndryshme. Si pëfundim i këtij organizimi, shtetasit e SHBA-ve, në Republikën e Maqedonisë, në mënyrë vullnetare ofrojnë shërbimet e tyre nëpërmjet Forcave Amerikane të paqës.

Misioni i USAID-it në Maqedoni është aktiv në tri fusha kryesore:

Përparim dhe rritje të përshpejtuar ekonomike,
Përkrahje të zhvillimit të Institucioneve demokratike dhe,
Përkrahje drejtë edukimit apo shkollimit të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për integrim dhe funksionim efektiv në një ekonomi bashkëkohore

 

 

(në milionë doll. Amer.)

2003

2004

2005

2006

Fondi i përgjithshëm

49,999

38,770

37,000

39,000

 

 

 

 

 

Prioritetet

2003

2004

2005

2006

II. Rritja ekonomike

12,505

10,350

12,050

13,248

II. Demokracia dhe reformat në pushtet

15,845

11,750

11,780

10,931

III. Tranzicioni social

6,730

8,200

7,275

8,345

IV. Iniciativat e veçanta

4,560

0

0

0

V. Programe horizontale

4,409

4,320

3,720

3,980

VI.ransfer

5,950

4,150

2,175

2,496

Në vitin 2010, u promovua strategjia e re për ndihmë dhe përkrahje zhvillimore, për periudhën vijuese trivjeçare.

Për informata më të detajuara lidhur me projektet e përfunduara si dhe ato në zhvillim, mundeni të vizitoni linkun në vijim:
www.sep.gov.mk/cdad

Personat për kontakt pranë SÇE-së janë:


Sofçe Zafirovska
Udhëheqës i sektorit për ndihmë dhe përkrahje bilaterale dhe multilaterale.
e-mail: sofce.zafirovska@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 243

Share!
Ndihmë tjetër e huaj
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.