BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Japonia

Ndihmat zyrtare për zhvillim te Mbretërisë së Japonisë ( ODA )

Çka është ODA?

Sipas organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim OECD-DAC) Ndihma zyrtare për zhvillim ( ODA), paraqet ndihmën dhe përkrahjen e tërësishme donatore që e realizon në formë të bashkëpunimit teknik dhe fondeve, të siguruara nëpërmjet qeverisë apo ndonjë agjencioni publik të saj, i cili ka për qëllim të kontribuojë drejtë përmirësimit të gjendjes në sektorët target dhe përparimit socio-ekonomik të vendeve në zhvillim.

ODA Japoneze, në Republikën e Maqedonisë, është prezente që nga viti 1994. Shuma e tërësishme në realizimin e përkrahjes financiare të Republikës së Maqedonisë arrin shifrën prej 158 milionë Euro, me çka Japonia hyn në rradhën e shteteve me shkallë më të lartë donacionesh në vend.

ODA Japoneze, ndahet në kategoritë ose sektorët që vijojnë:

- Kreditë ose huazimet bilaterale,
- Ndihma bilaterale në bazë të mjeteve finansiare të pakthyeshme,
- Ndihma bilaterale apo Bashkëpunimi teknik i njohur si JICA.
- Kontributet dhe anëtarësimet që grumbullohen në Japoni, nga organizatat dhe donatorët ndërkombëtarë multilateralë.

Doracaku për ndihmën zhvillimore Japoneze pdf

Formulari për aplikim për ekspert- linku

Formulari për aplikim për ndihmë dhe përkrahje teknike- linku

Formulari për aplikim, trajnim-linku

Banka Japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JBIC

Banka Japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar (JBIC), paraqet agjencion qeveritar i cili merret me kreditimin e planifikuar si dhe me shërbime të tjera financiare. Aktivitetet e saja përbëhen nga dy komponenta: Operacionet ndërkombëtare finansiare (International Financial Operations, IFOs), me të cilat përkrahen eksporti dhe importi japonez; si dhe aktivitetet lidhur me investimet e huaja dhe Bashkëpunimi ekonomik me shtetet tjera, i njour si OECO (Overseas Economic Cooperation Operations, OECOs). Kjo organizatë paraqet pjesë të programit zyrtar japonez për zhvillim (Official Development Assistance, ODA), zakonisht realizohet në drejtim të përkrahjes së zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendeve në zhvillim. OECD-ja, në anën tjetër siguron kredite koncesionere të ODA-s që në fakt realizohen në bazë të Marrëveshjes për ODA-n, e miratuar nga ana e Qeverisë japoneze dhe Strategjisë afatmesme për bashkëpunim të jashtëm zhvillimor, e përpiluar nga ana e Bankës Japoneze për rimëkëmbje dhe zhvillim, gjithmonë në pajtim me politikën afatmesme dhe afatgjate të ODA-s, së Qeverisë së Japonisë.

Doracak për prgatitjen e projekteve për kreditim nëpërmjet ODA-s Japoneze (pdf)

Ndihma dhe përkrahja e pakthyeshme akorduar projekteve të vegjël të programit AGRP e njohur si (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects-GRP)

PROCEDURA PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË PROGRAMIT AGRP

NDIHMA E PAKTHYESHME PËR PROJEKTE TË VegjËL në sferën e kulturës ( GACGP) e njohur si Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects of Japan-GACGP

DOWNLOAD DOCUMENTS:

  1. Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects - INTRODUCTION
  2. Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects -Applicatoin form
  3. Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

PROCEDURA E APLIKIMIT (programi GACGP)

Për informata më të detajuara lidhur me projektet e përfunduara dhe ato në vazhdim, vizitojeni linkun: www.sep.gov.mk/cdad

Personat për kontakt pranë SÇE-së:

Sofce Zafirovska
Udhëheqëse e sektorit për ndihmë bilaterale dhe multilaterale
e-mail: sofce.zafirovska@sep.gov.mk
Tel.: (02) 3200 243

Share!
Ndihmë tjetër e huaj
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.