BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Greqia

Plani grek për rimëkëmbje ekonomike të Ballkanit / 2002-2006 dhe 2007-2011

GPEOB, është në fuqi që nga viti 2002 deri në vitin 2006. Vlefshmëria e tij është deri në vitin 2011, me theks të posaçëm në modernizimin e infrastrukturës, posaçërisht në segmentet e eneregjetikës dhe atë të transporteve.

1. 79% e buxhetit të GPEOB-it i.e. 60 milionë Euro, i janë dedikuar finansimit të projekteve që Republika e Maqedonisë i propozon nëpërmjet koordinatorit nacional për ndihma financiare nga jashtë.
2. 20% e buxhetit të GPEOB –it, i.e. 15 milionë Euro, do të ndahen/alokohen nga ana e Ministrisë për ekonomi dhe financa e Greqisë, për investime në prodhimtari, me një shumë prej 30% të vlerës së miratuar për investimet e planifikuara.
3. 1% e buxhetit të GPEOB-it , i.e. 0.75 milionë Euro, do të vëndoset në dispozicion të Zyrës greke për lidhje me Republikën e Maqedonisë, me qëllim të themelimit të një fondi për projekte të vogla, të cilët kryesisht do të kenë karakter teknik dhe si të tilla, do t'u dedikohen aksioneve me karakter urgjent në fushën e vetëqeverisjes lokale. Shuma e dedikuar këtyre aktiviteteve nuk do të jetë më e lartë se 50.000 Euro. Shuma e përgjithshme e pakos për Republikën e Maqedonisë do të jetë 74.84 milionë Euro.

Ligji për pajtim dhe përputhshmëri lidhur me skemën e projekteve

Formulari për aplikim

Për informata më të detajuara, lidhur me projektet e përfunduara dhe për ato në zhvillim, mund të drejtoheni në linkun që vijon: www.sep.gov.mk/cdad

Personat për kontakt pranë SÇE-së janë:

Sofçe Zafirovska
Udhëheqës i sektorit për ndihmë dhe përkrahje bilaterale dhe multilaterale.
e-mail: sofce.zafirovska@sep.gov.mk
Tel: (02) 3200 243

Share!
Ndihmë tjetër e huaj
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.