BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Lajme
Besimi në takimin e dhjetë të Këshillit për Stabilizim dhe Asociim mes Republikës së Maqedonisë dhe BE-së
16:32, Tuesday, July 23, 2013

Këshilli për Stabilim dhe Asociim mes Republikës së Maqedonisë dhe BE-së (Këshilli për SA) mbajti takimin e tij të dhjetë në 23 Korrik 2013. Në takim morri pjesë zëvendës kryeministri për Çështje Evropiane i Republikës së Maqedonisë, Z. Fatmir Besimi si dhe Ministri i Punëve të Jashtme z. Nikola Poposki. Delegacioni i BE-së udhëhiqej nga z. Linas Antanas Linkevicius, Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës së Lituanisë, në emër të përfaqësuesit të lartë Kethrin Eshton. Komisioneri Shtefan Fyle mori gjithashtu pjesë në takim.

Këshilli për SA rikujtoi se Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA) mbetet në thelbin e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Republikës së Maqedonisë deri në pranimin e vendit në BE. Marrëveshja siguron kornizën kontraktuale brenda së cilës BE dhe vendi bashkëpunojnë dhe marrin aksion në zhvillimet në marrëdhënien e tyre.


Këshilli për SA mori parasysh objektivin kryesor të vendit dhe angazhimin e fortë për të hapur negociatat e pranimit, duke marrë parasysh rekomandimet e Komisionit për këtë qëllim. Gjithashtu Këshilli i SA vuri në dukje raportin e Komisionit e 16 prillit 2013, siç kërkohet nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme të Dhjetorit të vitit 2012, i cila ka vlerësuar se zbatimi i reformave lidhur me BE-në vazhdon, se marrëdhëniet me fqinjët mbetën të mirë dhe janë ndërmarrë hapa në marrëdhëniet bilaterale me Bullgarinë dhe Greqinë, si dhe në çështjen e emrit.

Këshilli i SA shqyrtoi zhvillimet kryesore gjatë periudhës së kaluar në lidhje me përmbushjen e kritereve politike, si dhe gjendjen lidhur me kriteret ekonomike, bashkëpunimin financiar dhe implementimin e Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asocimit. Ajo përshëndeti përparimin në përmbushjen e angazhimeve në kuadër të Dialogut të Nivelit të Lartë për Aderim, duke theksuar rëndësinë e përpjekjeve të vazhdueshme dhe një theks të fortë në zbatimin e tij. Ai vuri në dukje rezultatet e Komitetit të Stabilizim Asociimit të mbajtur më 13 qershor.

Lidhur me kriteret politike, Këshilli i SA theksoi rëndësinë e dialogut konstruktiv në të gjithë spektrin politik. Ajo u informua për gjendjen e zbatimit të marrëveshjes së 1 Marsit e cila ka për qëllim të trajtojë ngjarjet në Kuvend në 24 dhjetor. Në këtë drejtim, Këshilli i SA theksoi nevojën për zbatimin e plotë të të gjitha elementeve, duke përfshirë punën e Komisionit Anketues, nënshkrimin e Memorandumit ndërpartiak për Mirëkuptim mbi prioritetet strategjike euroatlantike, reformave zgjedhore dhe dialogun me mediat.

Këshilli i SA mori shënim vlerësimin e OSBE / ODIHR-it se zgjedhjet e fundit lokale ishin shumë konkurruese dhe të administruara në mënyrë efikase në të gjithë vendin. BE-ja theksoi rëndësinë e shqyrtimit të plotë të vlerësimit dhe rekomandimet e OSBE / ODIHR-it, duke përfshirë mbi mbulimin mediatik të balancuar dhe dallimin mes aktiviteteve shtetërore dhe partiake. Në këtë drejtim, Këshilli i SA përshëndeti vazhdimin e punës së Komitetit Drejtues të Nivelit të Lartë për Reformën Zgjedhore dhe përkushtimin e qeverisë për të mbajtur procesin e reformës zgjedhore transparente dhe gjithëpërfshirëse për të gjitha palët e interesuara.
Këshilli i SA përshëndeti raportin e parë të qeverisë mbi zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit botuar më 11 prill. Ai theksoi rëndësinë e finalizimit të shqyrtimit të përgjithshëm të zbatimit të MKO këtë verë, siç parashihet, dhe zbatimit të rekomandimeve përfundimtare të politikave.

Këshilli i SA shqyrtoi situatën sa i përket lirisë së shprehjes në media dhe mori parasysh progresin e bërë me dekriminalizimin e shpifjes dhe trajnimin përkatës të gjyqësorit. Rifillimi i dialogut të rrumbullakët mediatik me Shoqatën e Gazetarëve dhe masave të tjera të ndërtimit të besimit, një angazhim kyç i marrëveshjes së 1 marsit, është thelbësor. Lidhur me projektligjin e ri mediatik, Këshilli i SA përshëndeti zgjerimin dhe zgjatjen e procesit të konsultimit dhe rikujtoi se duhet të merren parasysh informacionet e dhëna nga grupet e interesit kombëtar dhe këshillat nga organizatat ndërkombëtare.

Sa i përket gjyqësorit, Këshilli i SA përshëndeti përparimin në përmirësimin e efikasitetit të sistemit gjyqësor dhe theksoi rëndësinë e Akademisë Gjyqësore në trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ai gjithashtu vuri në dukje se përpjekjet e vazhdueshme janë të nevojshme për të forcuar pavarësinë e gjyqësorit në praktikë. Këshilli i SA përshëndeti progresin në zhvillimin e ruajtjes së të dhënave për anti-korrupsion. Ai gjithashtu mori parasysh zbatimin e verifikimit sistematik të konflikteve të mundshme të interesit. BE-ja theksoi rëndësinë e përpjekjeve të vazhdueshme për zbatimin efektiv dhe jo-selektiv në luftën kundër korrupsionit.

Sa i përket administratës publike, Këshilli i SA morri parasysh përpjekjet në vazhdim për të vendosur një kornizë të re legjislative për shërbimet civile dhe publike si dhe për procedurat administrative, duke ndjekur parimet e transparencës, meritës dhe përfaqësimit të barabartë. Gjithahtu u theksua rëndësia e decentralizimit dhe zhvillimit rajonal të mëtejshëm.

Delegacioni i BE-së rikujtoi se bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore janë një pjesë thelbësore e procesit të Aderimit në BE.

BE-ja mirëpriti pjesëmarrjen e vazhdueshme aktive të vendit dhe qasjen konstruktive në bashkëpunimin rajonal, duke përfshirë iniciativat në Evropën Juglindore, të tilla si Këshilli për Bashkëpunim Rajonal dhe Zona Qendrore Europiane e Tregtisë së Lirë (CEFTA). Në veçanti, BE përshëndeti kryesinë e vendit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore mes qershorit të vitit 2012 dhe qershorit të vitit 2013, e cila ka dhënë një shtysë të re bashkëpunimit rajonal. Ajo gjithashtu përshëndeti kontributin e vendit në misionin EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe për grupin luftarak të BE II/2012.

Këshilli i SA shqyrtoi përparimin e bërë drejt përmbushjes së kritereve ekonomike dhe funksionimi i ekonomisë së tregut. Diskutoi performancën makroekonomike në periudhën e kaluar dhe zhvillimet e fundit ekonomike, duke u fokusuar në reformat e planifikuara të mëtejshme me qëllim për të promovuar krijimin e punësimit dhe për të përmirësuar mjedisin e përgjithshëm të biznesit.Delegacioni i BE theksoi rëndësinë e menaxhimit dhe zbatimi i kapaciteteve, si dhe menaxhimin e financave publike, multi-vjetor buxhetimin dhe planifikimin strategjik për të gjithë sektorët.

Këshilli i SA vuri në dukje përparimin e bërë në identifikimin e sektorëve prioritare për ndihmën e ardhshëm të BE në kuadër të Instrumentit të Para-Aderimit (IPA II) Strategjia letër Country 2014-2020.BE-ja përshëndeti angazhimin për të investuar përpjekje më të mëdha në rritjen e thithjen e fondeve të IPA-s, përmirësimi i menaxhimit kombëtare dhe sistemeve të kontrollit dhe promovimin e zhvillimit të aftësive të gjithë institucioneve të përfshira në IPA.

Këshilli i SA përshëndeti faktin se vendi vazhdon të përmbush detyrimet e tij që rrjedhin nga MSA. Përshëndeti nivelin e lartë të integrimit të tregtisë dhe përfundimin e negociatave për miratimin e MSA për të akomoduar pranimin e Kroacisë në BE.

Këshilli i SA kujtoi propozimin e Komisionit për kalimin në fazën e dytë të MSA-së të tetorit të vitit 2009, e cila mbetet nën shqyrtim në Këshill.
 

Share!
Lajme
Kumtesë rreth Regjistrimit të projekteve në përputhje me masat preventive për mbrojtje nga COVID-19
Masa preventive të SÇE-së për mbrojtje të të punësuarve nga COVID - 19
OSMANI: KEMI INTERES TË PËRBASHKËT TË SIGUROJMË PERSPEKTIVA EVROPIANE PËR GJITHË RAJONIN
OSMANI: REALIZOHET INICIATIVA E ITALISË PËR KTHIM TË SHPEJTË TË INTEGRIMEVE EURO- ATLANTIKE NË AGJENDËN E BE-së
OSMANI: MENDOJ QË KRYESIMI I KROACISË ME BE-në DO TË JETË HISTORIKE PËR NE
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.