BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Protokole nga MSA

Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна

Советот и Одлуката на Комисијата од 23 февруари 2004 година во врска со заклучокот на Спогодбата за стабилизација и асоцијација од една страна и Република Македонија од друга страна

Договор во форма на размена на писма во врска со одлуката на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна

Протокол 1 за производи од текстил и облека

Протокол 2 за производите од челик

Протокол 3 за трговија помеѓу Република Македонија и земјоделските производи на развој на Заедницата

Протокол 4 се однесува на дефиницијата на концептот на „создавање на производи” и методите на административната соработка

Протокол 5 на заедничката административна поддршка во царинската служба

ССА - Финален документ

Информација за податоците за влегување во сила на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и Република Македонија

Одлука на Советот од 3 декември 2001 година во врска со заклучокот од Додатниот протокол за регулирање на трговските аспекти од Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна

Додатен протокол за регулирање на трговските аспекти на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна

Одлука на Советот од 22 ноември 2004 година за потпишувањето на Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедниците

Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедниците

Одлука на Советот од 2 јуни 2005 година за усвојување на Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во Рамковниот договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за основните принципи за учеството на Република Македонија во програмите на Заедниците

Забелешка за датумот на влегување во сила на Одлуката Бр. 4/2004 од ЕУ-Мексикански здружен совет, изменувајќи ја Одлуката бр.2/2001 од Здружениот совет

Одлука на Советот од 21 ноември 2005 година за заклучоците од Протоколот кој го изменува Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, за намалување на царините за увоз на шеќер и производи од шеќер произведени во Република Македонија во Заедниците

Протокол за подобрување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, за намалување на царините за увоз на шеќер и производи од шеќер произведени во Република Македонија во Заедниците

Договор во форма на размена на писма помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, за намалување на царината за увоз на шеќер и производи од шеќер произведени во Република Македонија

Одлука на Советот од 22 ноември 2004 година за потпишување на апликација од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Република Словачка кон Европската унија

Договор во форма на размена на писма помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Република Словачка кон Европската унија

Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Република Словачка кон Европската унија

Информација во врска со податоците за влегување во сила на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Република Словачка кон Европската унија

Одлука на Советот и на Комисијата од 21 февруари 2005 година за заклучоците од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, Република Словачка кон Европската унија

Одлука на Советот од 18 февруари 2008 година за потпишување на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Бугарија и Романија кон Европската унија

Протокол кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Бугарија и Романија кон Европската унија

Одлука од Советот и Комисијата од 14 мај 2008 година во врска со заклучоците од Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки од една страна и Република Македонија од друга страна, во врска со пристапувањето на Република Бугарија и Романија кон Европската унија

Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.