BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Procesi i aderimit drejt BE-së
Raporte nga Kuvendi i RM-së

Raportet tremujore të informimit që i dorëzohen Kuvendit të RM-së, janë në funksion të informimit të tij efektiv dhe të vazhdueshëm , si dhe informimit të publikut më të gjërë lidhur me rrjedhën dhe përparimin që shënon procesi në fjalë.

Informimi i rregullt i Kuvendit lidhur me aktivitetet që i ndërmerr Qeveria rreth Planit për realizimin e kësaj strategjie me rëndësi të madhe, buron edhe nga Deklarata që parashikon rolin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në kuadër të dimensionit parlamentar dhe në kuadër të procesit për stabilizim dhe asociim ( Gazeta zyrtare e RM-së nr. 30/2003) E njëjta, padyshim paraqet edhe një hap përpara lidhur me angazhimin e tërësishëm të kapaciteteve të Shtëpisë ligjvënëse, që padyshim është në funksion të realizimit të tërësishëm dhe të suksesshëm të agjendës së definuar të Unionit Evropian për vendin.

Informimi i përgjithshëm, gjithashtu paraqet edhe një segment të rëndësishëm të përpjekjeve që Qeveria e Republikës ëë Maqedonisë bën lidhur me sigurimin dhe mbajtjen në nivel të lartë të konsensusit të nevojshëm lidhur me këtë çështje, si ndërmjet qytetarëve po ashtu edhe në nivel të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Një qasje e këtillë, ka për qëllim edhe rritjen e përkrahjes së përgjithshme për procesin në vend, kyçjen e të gjithë institucioneve si dhe sektorit të qytetarëve të vendit në një realizmim sa më efektiv të reformave që kanë të bëjnë me realizimin e kriteriumeve që çojnë drejtë anëtarësimit, të definuara në Këshillat Evropiane të mbajtura në Kopenhagë më 1993 dhe në Madrid në vitin 1995

Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.