BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
NPAA
NPAA

Programi nacional për miratimin e të Drejtës së Unionit Evropian ( NPAA ) paraqet dokument me gamë të gjerë gjithëpërfshirëse dhe me kohëzgjatje te theksuar i cili definon dinamikën e miratimit të së Drejtës së Unionit Evropian, duke llogaritur këtu drejtimet strategjike, politikat, reformat, strukturat, resurset si dhe afatet e nevojshme që duhet të respektohen për realizimin e të njëjtëve, ashtu që Republika e Maqedonisë të mund t’i plotësojë tërësisht kushtet për t’u anëtarësuar në Unionin Evropian.

Programi nacional për miratimin e të Drejtës së Unionit Evropian, fokusohet në:

  • Planifikimin e detajuar dhe formimin e agjendës së mirëfilltë të aktiviteteve që ka të bëjë me pajtueshmërinë dhe konsolidimin e legjislatives nacionale me të Drejtën e Unionit Evropian ( acquis communautaire fr*) dhe të përcaktojë ose emërojë institucionet dhe organet kompetente për pregaditjen, hartimin dhe realizimin e tij.
  • Akcent i veçantë vendoset mbi strukturat administrative që kanë të bëjnë me implementimin e legjislatives që çojnë drejtë formimit të institucioneve të reja apo reformimit të atyre ekzistuese, si dhe sigurimin e kuadrit të mirë të kualifikuar.
  • Mbulon mjetë buxhetore dhe nga fondet për përkrahje nga jashtë, që janë të nevojshëm për implementimin e detyrave dhe obligimeve si kusht themelor për planifikim të mëtejshëm strategjik me aksent të veçantë në planifikimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, dhe përfundimisht,
  • Në mënyrë të qartë të përcaktojë afatet kohore lidhur me miratimin e të drejtës së Unionit Evropian.

NPAA, ndjek me kujdes dhe respekton strukturën e kritereve të Kopenhagës dhe të Madridit, respektivisht mbulon dhe përkrah kriteriumet politike, ekonomike, aftësinë dhe profesionalizmin e marrjes së obligimeve që dalin nga anëtarësia, kapaciteti administrativ, pregaditjen e Versionit nacional lidhur me të Drejtën e Unionit Evropian, si dhe çështje lidhur me informimin dhe komunikimin e mirëfilltë me publikun.

NPAA, gjithashtu paraqet burim tejet të rëndësishëm të informatave që kanë të bëjnë me sektorin afarist dhe atë të ekonomisë, në pjesën që ka të bëjë me planifikimin e aktiviteteve të ardhshme dhe të mundësojë që publiku të mundet të kuptojë dhe të ndjek procesin e integrimit të Republikës ëë Maqedonisë në Unionin Evropian. Pikërisht për këtë PNAA, paraqet instrument të rëndësishëm të transparencës së punës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

NPAA, është rezultat i bashkëpunimit të dyanshëm i të gjitha institucioneve kompetente të Republikës së Maqedonisë në procesin e koordinuar të integrimit nga Sekretariati për çështje evropiane, dhe i njëjti do të shërbejë për formulimin e pozicioneve negociuese të Republikës së Maqedonisë pas fillimit të bisedimeve për hyrje të vendit në Unionin Evropian. Ky program, është miratuar në vitin 2006, është reviduar dhe azhurnuar për çdo vit, me aktivitete që dalin raportet e rregullta të Komisionit Evropian lidhur me përparimin e vendit , si dhe nga ato qe dalin nga aktivitetet që kanë të bëjnë me prioritetet afatshkurtre dhe afatmesme të Partneritetit për hyrje ne Union.

 

Link te baza

Link te Portali NPAA

NPAA 2009

NPAA 2010

NPAA 2011

NPAA 2012

NPAA 2013

НПАА 2014

NPAA 2015

NPAA 2016

NPAA 2017


Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.