BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Këshilltarë Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror

M-r Dragan Tilev
Këshilltar shtetëror për mbështetje të negociatave për antarësim në BE
Tel: +389 2 3200 135
Dragan.tilev@sep.gov.mk

z-nja Selvet Baruti

Këshilltar shtetëror për mbështetje në proçesin e integrimeve
(në mandat si Këshilltare në Mision të RM-së në BE)
Tel: +389 2 3200 201
selvet.baruti@sep.gov.mk


z-nja Ljilja Trpkovska
Këshilltar shtetëror për mbështetje në proçesin e integrimeve
Tel: +389 2 3200 105
Ljilja.trpkovska@sep.gov.mk

 
z-nja Orhideja Kaljoshevska
Këshilltar shtetëror për koordinimin e fondeve Evropiane dhe ndihmave të tjera të huaja / zyra NIPAK
Tel: +389 2 3200 139
Orhideja.kaljosevska@sep.gov.mk 

Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.