BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Negociatat
Negociatat

Procesi i bisedimeve për anëtarësim në Unionin Evropian, për Republikën e Maqedonisë, do të thotë, përmbyllje e procesit për afrimin e vendit me Unionin Evropian, do të thotë përvetësim dhe pranim i të arriturave të tija, si dhe aftësim i tërësishëm i institucioneve të R së Maqedonisë për funksionim efektiv sipas modelit të funksionimit ë Institucioneve të Unionit. Bisedimet si një projekt i një game të madhe, që zhvillohet me një dinamikë të shpejtë, kërkon një përgatitje të tërësishme të të gjithë segmenteve të organeve, institucioneve dhe strukturave shtetërore, në dispozicion që të realizojnë një koordinim sa më efektiv që do të çonte drejtë një realizimi më të efektiv dhe të suksesshëm të negociatave para fillimit të të njëjtave.

Vendi kandidat i cili dorëzon kërkesë për anëtarësim, duhet patjetër që në tërësi të pranojë të drejtën dhe ligjet e Unionit Evropian ( acquis communautairë). Një numër i caktuar i akteve juridike, mund të ketë nevojë për mundësimin e lejimit të një periudhe të caktuar kohore, me karakter ‘kalimtar’, ashtu qe të mund të qartësohet edhe më mirë pranimi i tyre. Kjo nënkupton që Republika e Maqedonisë, në tërësi do të angazhohet dhe obligoje veten që të pranojë të drejtën dhe sistemin juridik të Unionit Evropian si dhe datën për fillimin e bisedimeve dhe hyrjen e saj në Union. Këtu duhet pasur para sysh edhe ‘periudhat kalimtare, përgatitore’ që kërkojnë disa nga këto akte, qe në fakt para hyrjes së vendit në Union, do të duhet pa tjetër të arrihet pajtim që duhet të ndodh përgjatë kohës së realizmit të negociatave në fjalë.

Për çdo vend kandidat, themelohet një e ashtuquajtur Konferencë ndërqeveritare ( KNQ-10C), që realizohet nëpërmjet të një vendimi të Këshillit të Unionit Evropian, në të cilën janë të definuara detajet që janë të lidhura me organizimin, vendin e mbajtjes, formimin e sekretariatit, mbulimin e shpenzimeve për takimet e nevojshme si dhe frekuencën dhe nivelin e mbajtjes së të njëjtëve ( takimeve ). Vendi-anëtar i cili udhëheq me Unionin Evropian, është kryetar i KNQ-së, ndërsa Komisioni Evropian, është moderator i procesit.

Konferencat ndërqeveritare ( KNQ ), organizohen dhe mbahen në nivel të kryetarëve të delegacioneve. Është e zakonshme qe vendin–kandidat ta prezantojë një anëtar i Qeverisë së vetë vendit kandidat i cili paraprakisht emërohet për këtë qëllim. Është e pëlqyeshme që për çdo vit të organizohet dhe mbahet nga një konferencë ndërqeveritare. Negociatat më relevante apo parësore, zakonisht zhvillohen në nivel të zëvendësve të kryetarëve të delegacioneve. Nga ana e Unionit Evropian, në këtë lloj takimesh zakonisht marrin pjesë përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anatëarë të Bashkësisë Evropiane, ndërsa nga ana e vendit kandidat- biseduesi /t ose negociatori/ët kryesor/ë është / janë zyrtarë të lartë të vendit kandidat.

Pjesa më e madhe dhe më e vështirë e punës i.e., akordimi gjegjësisht përgatitja e qëndrimeve/pozicioneve të negociatorëve,, realizohet në nivel të grupeve punuese , që në fakt paraqet aktivitete pune ndërmjet grupeve të zgjeruara të punës nga Këshilli i UE dhe grupeve punuese nga vendi-kandidat që përgatitet për bisedime në sfera të caktuara dhe që kanë të bëjnë me hyrjen e vendit në Unionin Evropian.

Bisedimet zhvillohen në disa faza

Share!
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.