BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Organizimi
Organizimi

Sekretariati për Çështje Evropiane (SÇE), si shërbim i veçantë profesional në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë është themeluar në vitin 2005, si rezultat i transformimit të Sektorit të mëparshëm për integrime evropiane në kuadër të Sekretariatit të përgjithshëm të Qeverisë. Përmbushja e nevojave të dala nga intensiteti i procesit të integrimit, realizimi i qëllimit strategjik – anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian, ishte arsyeja për formimin e Sekretariatit.

Anëtarësimi i vendit në Bashkimin Evropian, që nga themelimi i sistemit të planifikimit strategjik është prioritet i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, që në fokus ka hapjen e negociatave për anëtarësim në BE.


MISIONI I SÇE-së

Misioni ynë është të sigurohet përkrahje profesionale si dhe koordinim i punës së organeve të administratës shtetërore, organizatave të tjera si dhe institucioneve për përgatitjen e Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

VIZIONI

Sekretariati për Çështje Evropiane ka vizion me të cilin synon që me efikasitet të realizojë funksionin e mirëfilltë koordinues gjatë aderimit të vendit në Bashkimin Evropian, të realizojë negociata të përfunduara me sukses përgjatë rrugës drejtë anëtarësimit, si dhe ta përvetësojë funksionin e tyre në përmbushjen e detyrimeve të Republikës së Maqedonisë si anëtare e plotë e Bashkimit Evropian.

KARAKTERISTIKAT

SÇE është shërbim profesional i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i udhëhequr nga anëtari i Qeverisë për çështje evropiane i cili i ka të drejtat dhe përgjegjësitë e funksionarit që udhëheq organ përkatës të administratës shtetërore.

Puna e SÇE-së, është e rregulluar me Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

SÇE ka funksion koordinues horizontal për çështje të cilat janë të lidhura me përgatitjen e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

SÇE realizon bashkëpunim intensiv me organet e administratës shtetërore si dhe me organet dhe institucionet tjera të vendit.

SÇE realizon funksionin e monitorimit të detyrimeve dhe nuk ka funksion administrativ.

Rezime e planit strategjik (pdf)

 

Fushëveprimi i SÇE-së

Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.