BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
"Provomi i shërbimeve për përfshirje sociale"
15:57, Thursday, November 19, 2015

Financuar nga: instrumenti përndihmë para-aderuese të BE-së (IPA)

Qëllim i projektit: përmirësim i sistemit, shërbimeve dhe kapaciteteve profesionale për përfshirje e burrave dhe grave të pa-favorizuar dhe promovim të mundësive të barabarta në tregun e punës.

Vlera e përgjithshme: 1.366.250 euro

Kohëzgjatja: 24 muaj (korrik 2015 - korrik 2017)

Shfrytëzuesi kryesor: Ministria për punë dhe politikë sociale.

http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2015/2015-10-07_socialinclusion_sq.htm

 

 

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.