BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
Mbështetje për implementimin e barazisë gjinore"
15:34, Thursday, November 19, 2015

E financuar nga: BE

Qëllim i projektit: rritja e efikasitetit për përgatitje të vendeve për qasje në BE dhe për sigurimin e efikasitet të programeve të BE-së në vend. Barazia gjinore është parim thelbësor i Bashkimit Evropian, ndërsa avancimi i barazisë gjinore dhe eliminimi i diskriminimit gjinor, janë kërkesa kyçe në legjislacionin evropian për barazinë gjinore.

Vlera e përgjithshme: 900.000 euro

Kohëzgjatja: njëzetenjë muaj edhe atë nga muaji maj 20015 deri në shkurt të vitit 2017.

Partneri udhëheqës i projektit: Mbretëria e Bashkuar, me përkrahje të Qeverisë së Portugalisë dhe Rumanisë.

Përfituesi kryesor: Ministria për punë dhe politikë sociale

Lexo më shumë:

eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2015/2015-09-16_genderequality_sq.htm

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.