BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
'' Vendosja e masave IPARD të reja të cilat duhet të zbatohen në kuadër të IPARD II"
15:08, Thursday, November 19, 2015

Financuar nga: BE-ja dhe bashkëfinancimi kombëtar;

Qëllimi i projektit: Sigurimi i asistencës për Futjen e masave të reja në programin IPARD dhe ngritja e kapaciteteve për zbatimin e masave e reja në fokus qasja LEADER, shërbime këshillimore dhe krijimi i një Rrjeti nacional Rural; mbështetja e procesit për programimin e IPARD 2014-2020.

Vlera totale: 948.750 euro.

Kohëzgjatja: shkurt të vitit 2015.- Qershor të vitit 2016.

Zbatuar nga: Konsorcium i Shtetit Anëtar i BE-së- Polonia dhe partner i Maqedonisë.

Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e Bujqësisë Pyjeve dhe ekonomisë së Ujërave dhe Agjencia për përkrahje financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.