BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
IPA projektet
''Vendosja e ndër-pajtueshmërisë në pagesat direkt në bujqësi në Republikën e Maqedonisë ''
15:01, Thursday, November 19, 2015

Financuar nga: Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancimi kombëtar; IPA 2009

Qëllimi i projektit: Hyrje graduale e ndër-pajtueshmërisë të pagesave direkt .

Vlera totale: 950,000 Euro

Kohëzgjatja: Shtator të vitit 2014 - dhjetor të vitit 2015

Zbatuar nga: një konsorcium i dy shteteve anëtare të BE-së Gjermania dhe Italia;

Përfituesit kyç të projektit janë: Ministria e Bujqësisë Pyjeve dhe ekonomisë së Ujërave dhe Agjencia për përkrahje financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Share!
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.