BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
Njësi projektuese
Program për zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP)

Përshkrimi

Qeveria ka përvojë të shkurtë, mirëpo intensive rreth mobilizimit dhe realizimit të zhvillimit të ndihmës bilaterale dhe multilaterale.
Çdo vit, Republika e Maqedonisë fiton shuma të konsiderueshme financiare të ndihmës së huaj, përfshirë këtu edhe mjetet nga Instrumenti Instrumenti i Ndihmës së Para Aderimit i BE-së – IPA. Shfrytëzimi efikas i ndihmës së huaj, me qëllim që të arrihen rezultate më të mira, është pikë kyçe për zhvillimin e vendit, përmirësimin e standardeve jetësore si dhe përgatitjen e tij për anëtarësim në BE.

Ngritja e efikasitetit të ndihmës së huaj, ka rëndësi të veçantë në kushtet e krizës ekonomike globale dhe implikohet në arritjen dhe plotësimin e kushteve të përgjithshme për tërheqjen e investimeve të huaja . Ndryshimi i kushteve për marrjen dhe shfrytëzimin e ndihmës së huaj, në përputhje me nevojat e procesit të aderimit drejt BE-së, kontribuoi në rritjen e përpjekjeve për përmirësimin dhe forcimin e rolit të Sistemit nacional për koordinimin e ndihmës së huaj.

Qëllimi

Qëllimi kryesor i fazës së katërt të projektit "Ndërtimi i kapaciteteve për koordinimin e ndihmës së huaj", është përforcimi i sistemit nacional për koordinimin e ndihmës së huaj, avancimi i mekanizmave për menaxhim me ndihmën e huaj si dhe prezantimi i sistemit për ndjekjen e rregullt të indikatorëve për efikasitet të ndihmës së huaj – themeluar me Deklaratën e Parisit. Qëllimi është arritja e njësimit, transparencës, përgjegjshmërisë dhe efikasitetit rreth menaxhimit të ndihmës së huaj. Themelimi i strukturës efikase institucionale, si dhe rrjeti i të punësuarve të trajnuar dhe profesional me ekspertizë, për koordinimin e ndihmës së huaj, është qëllim kyç i projektit, përfshirë këtu edhe nevojën për zhvillim të planifikimit strategjik afatgjatë.

Rezultatet afatmesme

Në qershor të vitit 2009, Sekretariati për Çështje Evropiane themeloi qasjen programore (PBA) me qëllim të sigurimit të përfshirjes dhe efikasitetit më të madh të ndihmës për zhvillim, përmirësimin e pronësisë nacionale/shtetërore dhe harmonizimin e saj me strategjitë e Qeverisë si dhe përforcimin e partneritetit në mes partnerëve të zhvillimit. Së pari, kjo qasje u fut për pesë lëmitë programuese të cilat kanë rëndësi të madhe për zhvillimin e shtetit, ku qasja koordinuese për ndihmat e huaja është më e rëndësishme, si sfera e biznesit, kapitali njerëzor, bujqësia, mjedisi jetësor dhe qeverisja e mirë. Ndërmjet Qeverisë dhe bashkësisë së donatorëve u themeluan edhe struktura të përshtatshme institucionale për qasje në programet në dispozicion, si dhe njoftim me konceptet bazë për zbatimin e tij.

Partnerë

Qasja programore si koncept përfshin indikatorë për përkushtim të Qeverisë në sferën e koordinimit dhe menaxhimit me fondet nacionale dhe të huaja, me qëllim të realizimit të qëllimeve të dhëna strategjike dhe prioriteteve të Republikës së Maqedonisë. Me realizimin e këtij modeli bëhen hapa të rëndësishëm drejt përforcimit të përkushtimit dhe efikasitetit të ndihmës, praktikimit të planifikimit strategjik gjithëpërfshirës dhe afatmesëm, si dhe përparimit drejtë plotësimit të detyrave dhe principeve globale të Deklaratës së Parisit.
Për momentin, realizimi i fazës së katërt projektuese siguron mbështetje direkte për strukturat kyçe nacionale/shtetërore të cilat janë përgjegjëse për koordinimin e ndihmës se huaj – Koordinatori nacional/shtetëror për ndihmën e huaj, Sekretariati për Çështje Evropiane dhe ministritë në vijim janë strukturat që luajnë rolin e partnerëve projektues.

• Ministria e transportit dhe lidhjeve
• Ministria për vetëqeverisje lokale
• Ministria për politikë dhe punë sociale
• Ministria e arsimit dhe shkencës

 

Anëtarët e ekipit të Projektit

 


Antoaneta Manova Stavreska
Projekt menaxher
lefon: (02) 3200259
-mail: antoneta.stavreska@undp.org

Mite Cilkovski
Projekt asistent
lefon: (02) 3200259
-mail: mite.cilkovski@sep.gov.mk

Milena Arsova
Bashkëpunëtor për ndjekje, analizë dhe mbështetje
për politika në Sekretariatin për çështje Evropiane
Telefon: (02) 3200259
-mail: milena.arsova@sep.gov.mk

Aleksandra Seizova
Bashkëpunëtor për ndjekje, analizë dhe mbështetje
për politika në Sekretariatin për çështje Evropiane
lefon:(02) 3200259
-mail: aleksandra.seizova@sep.gov.mk

Goce Markoski
Bashkëpunëtor për ndjekje, analizë dhe mbështetje
për politika në Ministrinë për Transport dhe Lidhje

 

 

Share!
Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.