BALLINA | KONTAKT | МК | SQ | EN |
Info
17:13, Monday, August 08, 2016
Share!
Info
Video material promovim i programit IPA të Projektit NATURA 2000 Video materiali është përpunuar në kuadër të IPA Projektit ‘’ Përforcim i kapaciteteve për implementimin e Natura 2000’’, NATURA 2000 është rrjeti më i madh koordinues i zonave të mbrojtura në Evropë. Qëllimi i saj është të siguroj ekzistencën e qenieve më të vlefshme dhe të rrezikuara të vendbanimeve në Evropë të renditura në Direktivat e BE-së për zogjtë dhe Direktiva e BE-së për vendbanim.
PROGRAMI I TRAJNIMIT MATRA NË SUNDIMIN E SË DREJTËS
Video materiale promovim i programeve të IPA fondeve
Video material promovim i programit Erasmus+
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.