BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
EU in Macedonia
Be në Maqedoni Destinacioni Spanja-Sport
BE në Maqedoni- Kafe Pauzë me Ambasaden e Francës
Bashkimi Evropian në Maqedoni Kafe Pauzë me Ambasadën e Austrisë
Bashkimi Evropian në Maqedoni Kafe Pauzë me Ambasadën Italiane
BE në Maqedoni

Me qëllim të promovimit dhe afrimit të vlerave të BE-së dhe shteteve anëtare deri tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë, Sekretariatit për Çështje Evropiane në bashkëpunim me ambasadat e vendeve anëtare të BE-së në Republikën e Maqedonisë do të organizojë ngjarje enkas për secilin nga shtetet anëtare.

Projekti “Bashkimi Evropian në Maqedoni“ është pjesë e BE Agjendës 2014 dhe 2015 të Sekretariatit për Çështje Evropiane.


Bëhet fjalë për bisedë jo formale ku organizatat rinore, qytetarët, të punësuarit në SÇE ,ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së, dhe përfaqësuesit e mediave, kanë mundësinë të shoqërohen me ambasadorë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë.

faqe: [ 1 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.