BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
IPA projektet
Përfshirja sociale e grave nga zonat rurale (19/05/2015)
Përforcimi i kapaciteteve administrative në fushën e telekomunikacionit dhe mediave për rregullimin efikas të shërbimeve të reja digjitale (01/06/2015)
Mbështetje e harmonizimit në legjislacionit e administratës doganore në lidhje me akcizat (01/06/2015)
Promovimi i projekteve të financuara nga BE për mbështetje dhe mbrojtje të mjedisi jetësor nga autoritetet qendrore dhe lokale
"Promovim i shërbimeve alternative për kujdesin e fëmijëve."
"Mbështetje për masat aktive për punësim"
Janë blerë 20 automjete nga Bashkimi Evropian për Inspektoratin Shtetëror të Punës
U promovua program i ri për bashkëpunim ndërkufitar me Shqipërinë në kuadër të IPA II për periudhën 2014-2020
Promovimi i përgjegjësive të Avokatit të Popullit dhe përmirësimi i kapaciteteve të tij
U promovua Tuining projekti Përmirësim i shërbimeve të Drejtorisë për të ArdhuraPublike ndajtatimpaguesve

Përmirësim i kapaciteteve administrative dhe institucionaletë DAP-it..

Prezantimi përfundimtar: Transparencë, preformancë dhe llogaridhëniee Buxhetit të Republikës së Maqedonisë

Qëllim i projektit: Avancim i transparencës buxhetore për përdorimin e përgjegjshëm të fondeve publike.

Ceremonia inauguruese për promovimin e projekteve të thirrjes së parë për projekt propozime të IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar mes RM dhe Kosovës

Projekt propozimet e zgjedhura fituese, aktivitetet e tyre projektorë do t’i zbatojnë në kuadër të masave të CBC programit..

Ndihmë për IPARD Agjencionin për përgatitje në akreditim rreth investimeve në infrastrukturën rurale

Vendosje e sistemit funksional kontrollues dhe menaxhues, i cili do t’i mundësojë agjencionit përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural..

faqe:  1  [ 2 ]
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2018 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.