BALLINA | KONTAKT | | SQ | EN |
IPA projektet
"Provomi i shërbimeve për përfshirje sociale"
Ngjarje promovuese e programit për Zhvillimin Ekonomik Rajonal (GIZ RED): Mbështetje për Zhvillim Ekonomik Rajonal përmes projekteve të qëndrueshme
Mbështetje për implementimin e barazisë gjinore"
'' Vendosja e masave IPARD të reja të cilat duhet të zbatohen në kuadër të IPARD II"
''Vendosja e ndër-pajtueshmërisë në pagesat direkt në bujqësi në Republikën e Maqedonisë ''
"Përforcim i kapaciteteve për zbatimin efektiv të legjislacionit të BE-së në kornizat e lëvizjes së lire të punëtorëve"
Asistencë për IPARD Agjencioni për përgatitje të akreditimit për masën - Investime në infrastrukturën rurale"
U Promovua Tvining projekti i ri për përforcimin institucional të kapaciteteve për politikën e sigurisë së ushqimit, veterinarisë dhe fitosanitarisë
faqe: [ 1 ]  2 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.