BALLINA | KONTAKT | ╠╩ | SQ | EN |
Bursa
Programi japonez i bursave MEXT për studentët nga Republika e Maqedonisë së Veriut tani është i hapur!
KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE UNIVERSITARE TË CIKLIT TË DYTË ôGABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKAö JASHTË VENDIT NGA FUSHA DREJTËSISË, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE ľSË PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019
Konkurs për aplikim në thirrjen e tretë për pjesëmarrje në trajnimin ôSkema e BE për profesionistë të rinj në Ballkanin Perëndimorö (YPS2018)
Aplikimet për bursa prestigjioze Chevening të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tani janë të hapura
KONKURS PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDIME AKADEMIKE UNIVERSITARE TË CIKLIT TË DYTË ôGABRIELA KONEVSKA TRAJKOVSKAö JASHTË VENDIT NGA FUSHA DREJTËSISË, EKONOMISË DHE POLITIKAVE TË BE ľSË PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018
Konkurs i përsëritur - Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015
Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2014/2015
Konkurs për ndarjen e bursave për studime postdiplomike nga fusha e BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2012/2013
Bursa për studime pasdiplomike nga fusha e BE-së në univerzitet e Republikës së Maqedonisë për nëpunës shtetëror për vitin akademik 2011-2012
Kushtet për fitimin e bursës
Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2009/2010
Bursa për studime postdiplomike nga fusha e BE/IE jashtë vendit për vitin akademik 2008-2009
Bursa për studime postdiplomike "Gabriela Koneska Trajkovska" nga lëmia e drejtësisë, ekonomisë dhe politikave të BE-së jashtë vendit për vitin akademik 2013/2014
faqe: [ 1 ]  2 
   
Procesi i përkthimit
Përgjithshëm
Dokumente më të rëndësishme
Baza të dhënash
Trajnime
Qendra për Trajnim e SÇE
Bursa
Bashkëpunime
Komunikimi me publikun
Sondazhet per opinionin publik IRI
Kampanja
Sondazhet per opinionin publik
LISTA E INFORMACIONIT ME KARAKTER PUBLIK
Konkurse për punësime
Konkurse
Dokumente
Baza e të dhënave
Qasje e lirë tek informatat
Regjistri i dokumenteve
Regjistrimi i projekteve
E-furnizime
Lajme

Rreth nesh
Zëvendës Kryeministër për Çështje Evropiane
Sekretar Shtetëror
Këshilltarë Shtetëror
Organizimi
Sistemi për udhëheqje me procesin e aderimit në BE
Njësi projektuese
Sektorë
Negociatat
Kronologji
Procesi i aderimit drejt BE-së
Skrining
Negociatat
NPAA
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim (MSA)
Kampanja
EU / IPA Proekte të suksesshme
EU talks
EU in Macedonia
EU stars
Together for EU
Youth for EU
Projektet
Ndihma e para aderimit
IPA 2007 - 2013
IPA 2014 - 2020
IPA projektet
Ndihmë tjetër e huaj
Programe të Unionit
Programi ORIO
Twinning
2020 © Sekretariati për çështje evropiane
All rights reserved.