ИПА ПРОЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА
Воведна обука за Европски фондови и можности за финансирање на проекти наменети за локална самоуправа" target="_top" style="font-size:12px;font-family:tahoma;color:#4f6db1;text-decoration:none;">Воведна обука за Европски фондови и можности за финансирање на проекти наменети за локална самоуправа

05.01.2018, 13:24

“Понатамошно зајакнување на АФСАРД и подготвување на Агенцијата за програмскиот период 2014 – 2020“

16.02.2016, 10:51

Понатамошно подобрување на системот за развој и спроведување на Националната рамка за квалификации“

12.02.2016, 10:15

"Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за индустриски емисии 2010/75/ЕУ"

11.02.2016, 10:42

“Промоција на надлежностите на Народниот правобранител и подобрување на неговите капацитети“

05.02.2016, 10:12

„Зајакнување на спроведувањето на правата од интелектуална сопственост“

29.01.2016, 10:29

“Поддршка на пристапот до правото за лична заштита на личните податоци”

29.01.2016, 10:31

“Зајакнување на среднорочното буџетирање за ефикасно управување со јавните финансиии”

27.01.2016, 09:59

Промовиран нов твининг проект за институционално зајакнување на капацитетите за безбедност на храна, ветеринарната и фитосанитарната политика

19.11.2015, 13:30

"Помош за ИПАРД Агенцијата за подготовка на акредитација за мерката - Инвестиции во руралната инфраструктура"

19.11.2015, 13:45